Приватне акціонерне товариство "Тернопільголовпостач"

Код за ЄДРПОУ: 01882806
Телефон: (0352)23-54-57
e-mail: ternopiler@tgp.pat.ua
Юридична адреса: 46000, м. Тернопіль, Промислова, 20
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТЕРНОПIЛЬГОЛОВПОСТАЧ»ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ЗА 2016 РIК

_____________________________________________________
1. Загальна iнформацiя

ПАТ «Тернопiльголовпостач» є юридичною особою, має самостiйний баланс, печатку зi своїм найменуванням. Товариство дiє на засадах госпрозрахунку, укладає угоди iз зацiкавленими пiдприємствами, установами, органiзацiями та громадянами. Предмет i цiлi дiяльностi, а також повноваження органiв управлiння Товариства визначаються Статутом, який розроблений та зареєстрований у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства. Товариство функцiонує на законних засадах i в своїй дiяльностi керується чинним законодавством України та засновницькими документами. ПАТ «Тернопiльголопостач» зареєстровано платником податкiв за № 886 вiд 22.01.1997 р. в Тернопiльськiй об’єднанiй ДПI ГУ Мiндоходiв у Тернопiльськiй обл.
Реєстрацiйний номер платника єдиного внеску № 19181039, клас професiйного ризику 52.
в Тернопiльському мiському вiддiленнi Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi за № 632;
в Фондi загальнообов’язкового соцiального страхування на випадок безробiття № 190105497;
у Фондi соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України №19181039.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Тернопiльголовпостач» (далi «Товариство») зареєстроване у Єдиному державному реєстрi, про що мiститься вiдповiдний запис № 1646120000000694.
Основними видами дiяльностi за КВЕД-2010, якими займається товариство є:
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель (основний);
46.31 Оптова торгiвля фруктами й овочами;
46.49 Оптова торгiвля iншими товарами господарського призначення;
46.73 Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням;
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;
49.41 Вантажний автомобiльний транспорт;
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;
71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури;
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах;
74.90 Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н. в. i. у.;
77.12 Надання в оренду вантажних автомобiлiв;
Юридична адреса Товариства - Україна, 46019, вул. Промислова, 20 м. Тернопiль.
Середня кiлькiсть працiвникiв за 2016 рiк 12 осiб.
Iнформацiя про органiзацiйну структуру емiтента: управлiння Товариством здiйснюють – Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова рада; Правлiння Товариства; Ревiзiйна комiсiя.
Товариство дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв не має. Ор-ганiзацiйна структура ПАТ "Тернопiльголовпостач" складається з таких пiдроздiлiв: 1) апарат адмiнiстрацiї: адмiнiстрацiя, кадри; фiнансово-бухгалтерська служба; служба головного iнженера (технiчний вiддiл); 2) структурнi пiдроздiли, що безпосередньо задiянi на отриманнi доходiв: торгiвельний вiддiл, вiддiл капiтального будiвництва, водiї грузового автотранспорту; 3) допомiжнi служби: сторожi, водiї легкового, прибиральницi, ремонтно-будiвельна група, монтери вантажники.


2. Основа надання iнформацiї

Фiнансова звiтнiсть за 2016 складена на основi бухгалтерських даних вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ), мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачень, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, якi є чинними на 31.12.2016 року та офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Застосована Товариством облiкова полiтика вiдповiдає тiй, що використовувалась у попередньому фiнансовому роцi. Iнформацiю про облiкову полiтику Товариства, яка вiдсутня у фiнансових звiтах, але є обов’язковою вiдповiдно до МСФЗ, а також додатковий аналiз статей звiтностi вiдображено у примiтках до рiчної фiнансової звiтностi, якi мають таку структуру: iнформацiя про Товариство; база пiдготовки фiнансової звiтностi; iстотнi бухгалтерськi оцiнки; основнi принципи бухгалтерського облiку; деталiзацiя основних статей звiтностi; операцiї з пов’язаними сторонами; фактичнi та потенцiйнi зобов’язання; подiї пiсля дати фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть складена на основi достовiрностi подання, безперервностi дiяльностi, розгорнутого подання активiв та зобов'язань, нарахування, перiодичностi та послiдовностi в поданнi.


3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Бухгалтерський облiк ведеться Товариством вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 р. № 996-XIV та затверджених П(С)БО, опублiкованих МСФЗ та МСБО та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку, фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог МСФЗ. Основуючись на економiчнiй сутностi операцiй та обставин дiяльностi, пiдприємство визначило українську гривню як валюту вимiру та представлення. Виходячи з цього, операцiї в iнших валютах, нiж гривня, розглядаються як операцiї в iноземних валютах. Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано iнше. Всi чисельнi показники, представленi в звiтi, округленi до (ближньої) тисячi. Основними елементами фiнансової звiтностi є такi:
- активи;
- зобов’язання;
- власний капiтал;
- доходи, витрати, прибутки i збитки;
- рух грошових коштiв.
Оцiнки в вiдношеннi до вхiдних залишкiв балансу станом на 01 сiчня 2016 року, а також сум всiх iнших перiодiв, наданих в фiнансовiй звiтностi згiдно МСФЗ, виконуються в вiдношеннi з мiжнародними стандартами. Фi-нансова звiтнiсть складається iз:
№ п/п Назва форми звiтностi
Призначення звiтностi
1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан) Iнформацiя про фiнансове становище на певну дату
2 Звiт про фiнансовi результати Iнформацiя про доходи, витрати та фiнансовi результати дiяльностi за звiтний перiод
3 Звiт про рух грошових коштiв Iнформацiя про надходження i вибуття грошових коштiв унаслiдок операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi протягом звiтного перiоду
4 Звiт про власний капiтал Iнформацiя про змiни у власному капiталi протягом звiтного перiоду
5 Примiтки до фiнансової звiтностi Розкриття iнформацiї про дiяльнiсть
Фiнансовi звiти правдиво вiдображують фiнансове становище, фiнансовi результати дiяльностi та потоки грошових коштiв Товариства. Необхiдною умовою правдивого вiдображення дiяльностi Товариства є подання iнформацiї у спосiб, який забезпечує якiснi характеристики фiнансових звiтiв. Якiснi характеристики визначають ступiнь корисної iнформацiї, наведеної у фiнансових звiтах. Концептуальна основа МСФЗ мiстить чотири основнi якiснi характеристики фiнансової iнформацiї: зрозумiлiсть, доречнiсть, достовiрнiсть та зiставнiсть. Для правдивого вiдображення фiнансового становища i результатiв дiяльностi Товариства при складаннi фiнансових звiтiв дотримано:
основи безперервностi дiяльностi;
основи нарахування;
окремого подання активiв i зобов’язань, доходiв i витрат;
окремого подання та об’єднання статей, виходячи з їхньої суттєвостi;
послiдовностi подання iнформацiї;
зiставностi iнформацiї.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi безперервної дiяльностi. Безперервнiсть дiяльностi означає, що керiвництво не має намiру лiквiдувати Товариство або припинити операцiї або не iснує реальної альтернативи, крiм як зробити це. Тому при пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво здiйснює оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть. Визнанню належать всi активи i зобов’язання, якi вiдповiдають критерiям згiдно з МСФЗ. Всi визнанi активи та зобов’язання оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ по собiвартостi або по справедливiй вартостi.
Для складання фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ керiвництво прово-дило оцiнку активiв, зобов’язань, доходiв та видаткiв на основi принципу обачностi.
Основнi засоби
Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення.
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi.
Сума, що амортизується, – це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу – це передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного використання.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу.
Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в прибутках i збитках.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вираху-ванням накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках вiдбиваються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв.
Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або вибуття не очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент списання.
Необоротнi активи, якi утримуються для продажу
Необоротнi активи i групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу оцiнюються по найменшiй вартостi — або балансовiй вартостi, або справедливiй вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Необоротнi активи, якi утримуються для продажу не пiдлягають амортизацiї.

Грошовi кошти
Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках, а також банкiвськi депозити з початковим строком менше трьох мiсяцiв.
Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за справедливою вартiстю.
Резерви
З метою рiвномiрного розподiлу затрат протягом звiтного року Товариством створено резерв для забезпечення оплати вiдпусток. Сума забезпечення нараховується щомiсяця в розмiрi 8 % вiд фактично нарахованої заробiтної плати працiвникам. В кiнцi кожного року проводиться iнвентаризацiя невикористаних вiдпусток та розмiру резерву для забезпечення оплати вiдпусток i, при необхiдностi, проводиться коригування розмiру резерву для забезпечення оплати вiдпусток.
Запаси
Запаси складаються, головним чином, iз сировини та матерiалiв, якi призначенi для використання у виробництвi готової продукцiї. Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть розраховується з використанням методiв ФIФО.
Передплати постачальникам
Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю.
Пенсiйнi зобов’язання
Товариство сплачує єдиний соцiальний внесок в Державний бюджет України виходячи з заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Товариства за такими внесками включенi до статтi «За розрахунками страхування». Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.
Крiм того Товариство вiдповiдно до вимог законодавства України здiйснює вiдшкодування витрат Державного Пенсiйного фонду України на виплату i доставку пенсiй, призначених працiвникам Товариства на пiльгових умовах за роботу у важких i шкiдливих умовах працi. Витрати Товариства за такими платежами включенi до статтi «iншi операцiйнi витрати». Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.
Визнання доходiв
Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за продукцiю та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням повернень продукцiї покупцями, знижок та за вирахуванням податку на додану вартiсть(ПДВ).
Реалiзацiя продукцiї
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов:
? Товариство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням продукцiєю;
? Товариство бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом володiння, i не контролює продану продукцiю;
? Сума доходiв може бути достовiрно визначена;
? Iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю;
? Понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Товариство при складаннi фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2016 рiк, як i ранiше, використало регламентованi вiдповiдними П(С)БО форми звiтностi, в яких зазначено «Складено за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi».
Для ведення бухгалтерського облiку пiдприємство застосовує автоматизовану форму облiку з використанням програмного продукту 1С: Пiдприємство, для формування звiтiв – програму «M.E.DOC IS»

4. IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ
Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики. У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Основнi джерела невизначеностi оцiнок – Українське податкове законодавство та iнша регуляторна база, зокрема валютний контроль та митне законодавство, продовжують змiнюватись. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, та можуть тлумачитись мiсцевими, обласними i центральними органами державної влади та iншими урядовими органами по-рiзному. Випадки непослiдовного тлумачення не є незвичайними.
Оподаткування.
Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi ПАТ «Тернопiльголовпостач», ймовiрно, що ПАТ «Тернопiльголовпостач» змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва, ПАТ «Тернопiльголовпостач» сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть перегляда-тися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв.


Економiчне середовище.
Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу ПАТ «Тернопiльголовпостач». Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв ПАТ «Тернопiльголовпостач», а також на здатнiсть ПАТ «Тернопiльголовпостач» сплачувати заборгованостi згiдно строкiв погашення. Керiвництво ПАТ «Тернопiльголовпостач» провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак ПАТ «Тернопiльголо-впостач» ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище.
Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв.
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як ре-зультат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi ПАТ «Тернопiльголовпостач». Ступiнь повернення цих активiв в значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю ПАТ «Тернопiльголовпостач», спрямованих рiзними країнами на досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi ПАТ «Тернопiльголовпостач» визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку Керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформа-цiї.


5. ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ
У вiдповiдностi до законодавства, пов'язаними вважаються сторони, одна з яких має можливiсть контролювати або у значнiй мiрi впливати на операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони:
1.Пiдприємства, якi прямо або опосередковано, контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з ПАТ «Тернопiльголовпостач»;
2.Асоцiйованi компанiї;
3.Спiльнi пiдприємства, у яких ПАТ «Тернопiльголовпостач» є контролюючим учасником;
4.Члени провiдного управлiнського персоналу ПАТ «Тернопiльголовпостач»;
5.Близькi родичi особи, зазначеної в пунктi 1 або 4;
6.Компанiї, що контролюють ПАТ «Тернопiльголовпостач», або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у ПАТ «Тернопiльголовпостач».
При розглядi питання, чи є сторони пов'язаними сторонами, до уваги береться змiст взаємовiдносин сторiн, а не лише їх юридична форма. Пов'язанi сторони можуть проводити операцiї, якi не проводились би мiж непов'язаними сторонами. Умови таких операцiй можуть вiдрiзнятись вiд умов операцiй мiж непов'язаними сторонами.

6. СТАТТI (ПОЯСНЕННЯ)
1. Необоротнi активи:
Основнi засоби та нематерiальнi активи ПАТ «Тернопiльголовпостач» вiдображаються в облiку за переоцiненою вартiстю.
В 2016 роцi переоцiнка зазначених активiв не проводилася.
Станом на 31 грудня 2016 року основнi засоби Товариства були представленi наступним чином: Будинки, споруди та передавальнi пристрої; Машини та обладнання; Транспортнi засоби; Iнструменти, прилади, iнвентар; Iншi основнi засоби; Бiблiотечнi фонди; Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи. Всього первiсна вартiсть станом на початок звiтного року 12239 тис. грн. Придбано основних засобiв 0 тис. грн. Вибуло – 0 тис. грн. Укомлектовано об’єктiв основних засобiв з числа будинкiв, споруд та передавальних пристроїв в машини, обладнання та транспортнi засоби. Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 12239 тис. грн. Знос основних засобiв станом на початок звiтного року 6423 тис. грн. Сума нарахованого зносу протягом 2016 р. на основнi засоби (в т.ч. на тi, що вибули протягом року) склала – 341 тис. грн. Для розрахунку амортизацiї використовується прямолiнiйний метод. Знос станом на кiнець звiтного перiоду 6764 тис. грн. Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 5475 тис. грн., станом на 31.12.2015р. 5816 тис. грн.
ПАТ «Тернопiльголовпостач» являється балансоутримувачем державного майна (об’єкти цивiльної оборони) на суму 144 тис. грн. (в т. ч. знос 35 тис. грн.)
Товариство володiє нематерiальними активами (первiсна вартiсть 1 тис. грн.), що повнiстю замортизованi.
2. Оборотнi активи:
Запаси Товариства були представленi наступним чином: Сировина i матерiали 61 тис. грн.; Товари 61 тис. грн. Всього запасiв 122 тис. грн., станом на 31.12.2015 р. 151 тис. грн. Уцiнка товарiв за 2016 рiк 19 тис. грн.
Для оцiнки списання запасiв ПАТ «Тернопiльголовпостач» використовує згiдно визначеної облiкової полiтики метод ФIФО.
Станом на 31 грудня 2016 року торговельна i iнша дебiторська заборгованiсть були представленi таким чином: Дебiторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2015 року: Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1238 тис. грн.; За виданими авансами 3577 тис. грн.; Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 109 тис. грн.; Всього 4924 тис. грн. В тому числi наявна дебiторська заборгованiсть в розмiрi 240 тис. грн. яка пiдлягає списанню.
Дебiторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2015 року: Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1464 тис. грн.; За виданими авансами 3607 тис. грн.; Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 108 тис. грн.; Всього 5179 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2016 року грошовi кошти були представленi наступним чином: Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 144 тис. грн., в тому числi на рахунках в банку 144 тис. грн. Станом на 31 грудня 2015 року грошовi кошти в нацiональнiй валютi 48 тис. грн., в тому числi на рахунках в банку 48 тис. грн.
3. Зобов’язання та забезпечення майбутнiх витрат i платежiв:
Станом на 31 грудня 2015 року Iншi довгостроковi зобов’язання – 2062 тис. грн. (довгострокова заборгованiсть за виданими векселями);
Станом на 31 грудня 2014 року Iншi довгостроковi зобов’язання – 2062 тис. грн.;
Станом на 31 грудня 2016 року торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть 9117 тис. грн. Станом на 31 грудня 2015 року – 9181 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2016 року з: Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 5989 тис. грн.; Кредиторська заборгованiсть перед бюджетом 23 тис. грн.; Кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування 2 тис. грн.; Кредиторська заборгованiсть по заробiтнiй платi 10 тис. грн.; Одержанi аванси 253 тис. грн.; Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 8 тис. грн. (зобов’язання за нарахованими дивiдендами минулих рокiв понад 3 роки (у 2015 роцi виплата дивiдендiв не проводилася); Iншi поточнi зобов’язання 2832 тис. грн. (в тому числi 1990 тис. грн. заборгованiсть перед ТОВ «Укрпостач-Т» внаслiдок переуступки боргу закороткостроковим кредитом). Всього 9117 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2015 року з: Короткостроковi кредити банкiв 2080 тис. грн.; Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 5955 тис. грн.; Кредиторська заборгованiсть перед бюджетом 19 тис.грн.; Кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування 5 тис. грн.; Кредиторська заборгованiсть по заробiтнiй платi 11 тис. грн.; Одержанi аванси 261 тис. грн.; Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 8 тис. грн.; Iншi поточнi зобов’язання 842 тис. грн. Всього 9181 тис. грн.
4. Власний капiтал:
Загальний розмiр власного капiталу ПАТ «Тернопiльголовпостач» станом на 31 грудня 2016 року складає 1362 тис. грн., з яких - статутний капiтал – 3361 тис. грн., додатковий капiтал – 4068 тис. грн., резервний капiтал 25 тис. грн., непокритий збиток – (6092) тис. грн. Статутний капiтал розподiлений на 13 442 040 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Усi акцiї, що складають статутний капiтал ПАТ «Тернопiльголовпостач», повнiстю сплаченi акцiонерами у встановленому законодавством України порядку.
Станом на 31 грудня 2015 року загальний розмiр власного капiталу ПАТ «Тернопiльголовпостач» складав 1828 тис. грн., з яких: статутний капiтал – 3361 тис. грн., додатковий капiтал – 4068 тис. грн., резервний капiтал 25 тис. грн., непокритий збиток – (5626) тис. грн.
5. Прибуток (збитки):
Чистий збиток за звiтний перiод складає 466 тис. грн.
За 2016 р. Товариством отримано чистих доходiв вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у сумi 1514 тис. грн. Доходах Товариства сформованi за рахунок здачi в оренду майна.
Витрати Товариства за 2016 рiк складають 1980 тис. грн. Основними складовими операцiйних витрат є матерiальнi затрати, витрати на оплату працi та iншi операцiйнi витрати.
У складi iнших операцiйних витрат (р. 2180 ф. 2 “Звiт про фiнансовi результати”) основну суму складають витрати на оренду.
Товариство являлося у 2016 роцi платником податку на додану вартiсть та платником єдиного податку за ставкою 3%.

7. ФАКТИЧНI ТА ПОТЕНЦIЙНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.

Умови функцiонування.
Незважаючи на те, що українська економiка вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певнi особливостi, якi бiльш притаманнi перехiднiй економiцi. Такi особливостi включають, але не обмежуються низьким рiвнем лiквiдностi ринкiв капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, який не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки.
РИЗИКИ
В Товариствi є ймовiрнiсть фiнансових ризикiв, а також операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числi валютний ризик, ризик процентної ставки та iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Товариство не вважає цi ризики iстотними, отже, не встановлює конкретнi завдання i не розробляє полiтику з управлiння цими ризиками, проте його дiяльнiсть спрямована на забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики для скорочення цих ризикiв до мiнiмуму.
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв вiд фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни ринкових цiн. Ринковi цiни включають в себе три типи ризику: ризик змiни вiдсоткової ставки, валютний ризик та iншi цiновi ризики. Фiнансовi iнструменти, схильнi до ринкового ризику включають кредити та позики, депозити, iнвестицiї, що є в наявностi для продажу та похiднi фiнансовi iнструменти.
При пiдготовцi аналiзу чутливостi були прийнятi наступнi припущення: чутливiсть звiту про фiнансовий стан пов'язана з довгостроковими фiнансовими iнструментами; чутливiсть вiдповiдної статтi звiту про прибутки та збитки показує вплив передбачуваних змiн вiдповiдних ринкових ризикiв.
Ризик процентної ставки.
Товариство пiддається ризику у зв'язку з впливом коливань домiнуючих рiвнiв ринкової процентної ставки на грошовi потоки. Процентна маржа може збiльшуватися в результатi таких змiн, але може також зменшуватися або приносити збитки в разi непередбачених змiн. У Товариствi вiдсутнi офiцiйно оформлена полiтика i процедури для управлiння ризиком процентної ставки, оскiльки керiвництво вважає, що цей ризик для дiяльностi Товариства є несуттєвим. Станом на 31 грудня 2016 року змiни процентних ставок не надали суттєвого впливу на прибуток або збиток i капiтал Товариства.
Кредитний ризик.
Кредитний ризик – це ризик того, що у Товариства виникне фiнансовий збиток, оскiльки контрагенти не виконають свої зобов'язання по фiнансовому iнструменту або клiєнтському договору. Товариство схильне до кредитного ризику, що пов'язаний з її операцiйною дiяльнiстю (передусiм, по вiдношенню до кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги) та фiнансовою дiяльнiстю, включаючи депозити в банках та iншi фiнансовi iнструменти.
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi – це ризик того, що Товариство зiткнеться з труднощами при виконаннi своїх зобов'язань. Товариство щодня стикається з вимогами оплати вiд постачальникiв товарiв i послуг за укладеними договорами. Товариство має достатньо коштiв для виконання бiльшостi перерахованих вимог.
Управлiння капiталом.
Основною метою Товариства по вiдношенню до управлiння капiталом є забезпечення стабiльної кредитоспроможностi та адекватного рiвня капiталу для провадження дiяльностi та максимiзацiї прибутку акцiонерiв.
Товариство здiйснює управлiння структурою капiталу та змiнює його у вiдповiдностi до змiн в економiчних умовах. З метою збереження або змiни структури капiталу Товариство може регулювати розмiр виплати дивiдендiв, повертати капiтал акцiонерам.
За роки, що закiнчились 31 грудня 2015р. та 31 грудня 2016р., внесення змiн до мети, полiтики та заходiв управлiння капiталом не вiдбувалось.
Товариство здiйснює контроль капiталу за допомогою коефiцiєнтiв фi-нансового важеля, який розраховується шляхом дiлення чистої заборгованостi на суму капiталу та чистої заборгованостi.
Податковi ризики
Фiнансовий стан та дiяльнiсть Товариства продовжують залишатись пiд впливом розвитку ситуацiї в Українi, включаючи застосування iснуючих та майбутнiх положень законодавства, зокрема податкового законодавства.
Внаслiдок наявностi в податковому законодавствi положень, якi мiстять множинне тлумачення норм i вимог, а також внаслiдок практики, яка склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi через довiльне тлумачення податковими органами рiзних аспектiв господарської дiяльностi, Товариство, можливо, буде змушене визнати додатковi податковi зобов’язання, штрафи та пеню у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва Товариства. Така невизначенiсть може стосуватись оцiнки фiнансових iнструментiв, резервiв збиткiв вiд знецiнення, а також вiдповiднiсть цiноутворення ринковим умовам тощо. На думку керiвництва, Товариство сплатило усi податковi зобов’язання, тому ця фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв на покриття податкових збиткiв.
Юридичнi ризики.
В ходi звичайної господарської дiяльностi Товариство виступає в якостi вiдповiдача за окремими судовим позовами та претензiями.
Припинена дiяльнiсть.
Товариство повiдомляє, що жодного компоненту фiнансової звiтностi, що вiдповiдає критерiям припиненої дiяльностi, немає.


8. Новi та переглянутi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi
У поточному роцi Товариство застосовувало всi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї КМСБО i КIМФЗ, випущенi КМСБО, якi мають вiдношення до її операцiй i набирають чинностi при складаннi звiтностi за перiод, що закiнчився 31 грудня 2016 року.
Прийняття цих нових i переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй не привело в результатi до iстотних змiн в облiковiй полiтицi Товариства, якi б вплинули на суми, вiдображенi у поточному або попереднiх перiодах.
Поправки до МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання»
Поправки до МСБО 32 проясняють питання застосування вимог до взаємозалiку. Зокрема, роз'ясненi значення фраз «чинне юридично здiй-сненне право взаємозалiку» i «одночасна реалiзацiя активу та погашення зобов'язання». Поправки застосовуються ретроспективно. Керiвництво вважає, що поправки до МСФЗ (IAS) 32 iстотно не вплинуть на звiтнiсть Товариства, оскiльки у Товариства немає фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань, що пiдлягають взаємозалiку.
Поправки до МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв»
Поправки:
a) погодять вимоги до розкриття в МСФЗ 36 з намiрами КМСФЗ i скорочують перелiк обставин, за яких необхiдне розкриття очiкуваного вiдшкодування активiв або одиниць, що генерують грошовi кошти;
б) вимагають додаткових розкриттiв про оцiнку за справедливою вартiстю, якщо сума очiкуваного вiдшкодування знецiнених активiв розрахована за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на вибуття;
в) встановлюють вимогу розкривати ставку дисконтування, застосовану при розрахунку знецiнення (або його вiдновлення), якщо сума очiкуваного вiдшкодування знецiнених активiв, розрахована за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на вибуття, визначається за методом приведеної вартостi.
Поправки до МСФЗ 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка»
Поправки уточнюють, що в разi новацiї похiдного фiнансового iнструменту хеджування, за умови виконання певних критерiїв немає необхiдностi припиняти облiк хеджування.
Iнтерпретацiя КIМФЗ 21 «Збори» КРМСФЗ 21 дає вказiвки по визнанню зобов'язань по зборах, встановлюваних державою, як облiкованим вiдповiдно до МСФЗ 37 «Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи», так i по зборах з чiтко визначеними термiнами та сумами.
Зокрема, КIМФЗ роз'яснює, що:
– зобов'язуюча подiя, яка тягне виникнення зобов'язання зi сплати збору – це подiя, яке призвела до необхiдностi сплати збору;
– якщо зобов'язуюча подiя вiдбувається протягом перiоду, зобов'язання визнається наростаючим пiдсумком протягом цього перiоду;
– якщо зобов'язуюча подiя виникає внаслiдок досягнення певного мiнiмального значення, зобов'язання визнається при досягненнi цього мiнiмуму.
9. ПОДIЇ ПIСЛЯ БАЛАНСУ

Пiсля 31 грудня 2016 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi подiй якi мають вплив на фiнансову звiтнiсть за 2016 рiк Товариства не було.
10. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ
Ця фiнансова звiтнiсть була розглянута та погоджена Головою прав-лiння Скiбiцьким О. М. та головним бухгалтером Масною М. Т. ПАТ «Тернопiльголовпостач»
Голова Правлiння Скiбiцький О. В.
ПАТ «Тернопiльголовпостач»


Головний бухгалтер
ПАТ «Тернопiльголовпостач» Масна М. Т.