Приватне акціонерне товариство "Тернопільголовпостач"

Код за ЄДРПОУ: 01882806
Телефон: (0352)23-54-57
e-mail: ternopiler@tgp.pat.ua
Юридична адреса: 46000, м. Тернопіль, Промислова, 20
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне Акцiонерне Товариство «КРЕДОБАНК»
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 09807862
Місцезнаходження Україна, Львівська область, д/н, м. Львiв, 79026, вул. Сахарова, 78
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286595
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
Міжміський код та телефон (032) 297-23-12
Факс (032) 297-23-12
Вид діяльності дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Код за ЄДРПОУ 09807862, тел/факс(032) 297-23-12. Мiсцезнаходження: 79026, м. Львiв,вул. Сахарова, 78. Здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi лiцензiї. Надає послуги по вiдкриттю та веденнi рахункiв цiнних паперiв на пiдставi лiцензiї АЕ № 286595 виданої НКЦПФР 10.10.2013 р. (термiн дiї з 12.10.2013 необмежений). До моменту укладання договору iз ПАТ "Кредобанк" обслуговування рахункiв у цiнних паперах здiйснювала депозитрна установа Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний промислово - iнвестицiйний банк" в особi сектору "Депозитарний пiдроздiл в м.Тернопiль"(46008, м.Тернопiль, вул. Танцорова, 11, тел./факс (0352) 56-13-44 / 47-55-72) здiйснювала депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи на пiдставi лiцензiї АЕ № 286518 виданої НКЦПФР 24.09.2013 р. Договiр iз депозитарною установою було розiрвано у зв'язку iз анулюванням лiцензiї ПАТ "Промiнвсетбанк" Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв i фондового ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний дипозитарiй України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, Київська область, д/н, м. Київ, 04071, вул. Нижнiй Вал17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Рiшення 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 279-12-13
Факс (044) 377-70-16
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю
Опис Обслуговує випуск емiсiй цiнних паперiв емiтента. 01 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку були зареєстрованi поданi Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092). Емiтент приєднався до встановлених Центральним депозитарiєм Умов Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариства з обмеженною вiдповiдальнiстю "Тер Аудит"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 2114164
Місцезнаходження Україна, Тернопільська область, д/н, м. Тернопiль, 46027, вул. Ст.Ринок, 3/61
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0378
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2002
Міжміський код та телефон (0352) 43-23-23
Факс (0352) 43-23-23
Вид діяльності Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтантам
Опис Надає аудиторськi послуги, згiдно укладенго договору.