Приватне акціонерне товариство "Тернопільголовпостач"

Код за ЄДРПОУ: 01882806
Телефон: (0352)23-54-57
e-mail: ternopiler@tgp.pat.ua
Юридична адреса: 46000, м. Тернопіль, Промислова, 20
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 15.04.2016
Кворум зборів** 88.33
Опис Порядок денний
1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв.
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть за звiтний 2015 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2015 рiк.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства.
8. Про покриття збиткiв Товариства за 2015 рiк.


Так, як голову та членiв лiчильної комiсiї не обрано до їх обрання пiдрахунок голосiв здiйснюватиме реєстрацiйна комiсiя.
Пiсля чого, запропонував обрати голову та секретаря зборiв, зокрема, головою зборiв обрати Задорожну I.I., а секретарем зборiв Масний З.I. В зв’язку з вiдсутнiстю iнших пропозицiй дану пропозицiю було поставлено на голосування.

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi . . 5882022 Голосiв 100.00%
Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5882022 Голосiв 100%
Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не має Голосiв
"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не має Голосiв
"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не має Голосiв
Одноголосно прийнято рiшення обрати головою зборiв Задорожну I.I., а секретарем зборiв Масного З.I.
Голова зборiв оголосила, що Запитання задаються в уснiй формi з дозволу голови зборiв. Голосування вiдкрите бюлетенями. Збори провести без перерви.

Голова зборiв запропонував обрати лiчильну комiсiю в складi трьох чоловiк – Масна Марiя Тадеївна – голова лiчильної комiсiї; Рейко Степан Андрiйович та Трач Iгор Васильович - члени лiчильної комiсiї. Дану пропозицiю було поставлено на голосування.

Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi . . 5882022 Голосiв 100.00%
Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5882022 Голосiв 100%
Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не має Голосiв
"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не має Голосiв
"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не має Голосiв

Одноголосно прийнято рiшення обрати лiчильну комiсiю в складi трьох чоловiк - – Масна Марiя Тадеївна – голова лiчильної комiсiї; Рейко Степан Андрiйович та Трач Iгор Васильович - члени лiчильної комiсiї.

Голова Зборiв запросив лiчильну комiсiю приступити до роботи.

Голова зборiв запропонував наступний регламент зборiв:

Регламент зборiв.
1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї. – 5 хв.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. – 5 хв.
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв.., доповiдь 5 хв., голосування 5 хв.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть за звiтний 2015 рiк, доповiдь 15 хв., обговорення i голосування 10 хв.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2015 рiк., доповiдь 10хв., обговорення i голосування 10 хв.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк., доповiдь 10 хв., обговорення i голосування 10 хв.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства, доповiдь 15 хв., обговорення i голосування 10 хв.
8. Про покриття збиткiв Товариства за 2015 рiк, доповiдь 10 хв., обговорення i голосування 10 хв.

Запропонований головою зборiв Регламент було поставлено на голосування.

Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi . . 5882022 Голосiв 100.00%
Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5882022 Голосiв 100%
Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не має Голосiв
"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не має Голосiв
"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не має Голосiв
Одноголосно прийнято рiшення затвердити запропонований головою зборiв регламент.


Оскiльки регламент зборiв затверджений, голову, секретаря та членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв обрано, Голова Зборiв запропонував приступити до 4 питання порядку денного.

По четвертому питанню порядку денного виступив Голова Правлiння. Вiн зачитав звiт правлiння Товариства про про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 р. (Звiт додається). На голосування ставиться затвердження звiту Голови правлiння Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 р.

Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi . . 5882022 Голосiв 100.00%
Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5882022 Голосiв 100.00%
Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не має Голосiв
"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не має Голосiв
"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не має Голосiв

Одноголосно прийнято рiшення затвердити звiт Голови правлiння Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 р.

По питанню п’ятому порядку денного виступив Голова Правлiння. Вiн зачитав звiт Наглядової ради за 2015 рiк.
На голосування ставиться затвердити звiт Наглядової ради за 2015 рiк.

Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi . . 5882022 Голосiв 100.00%
Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5882022 Голосiв 100.00%
Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не має Голосiв
"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не має Голосiв
"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не має Голосiв

Одноголосно прийнято рiшення затвердити звiт Наглядової ради за 2015 рiк.

По питанню шостому порядку денного виступив Голова Правлiння. Вiн зачитав звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. (Звiт додається).
На голосування ставиться затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.

Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi . . 5882022 Голосiв 100.00%
Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5882022 Голосiв 100.00%
Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не має Голосiв
"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не має Голосiв
"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не має Голосiв

Одноголосно прийнято рiшення затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.

По питанню сьомому порядку денного виступив головний бухгалтер товариства. Вона зачитала рiчний звiт Товариства за 2015рiк
На голосування ставиться затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк

Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi . . 5882022 Голосiв 100.00%
Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5882022 Голосiв 100.00%
Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не має Голосiв
"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не має Голосiв
"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не має Голосiв

Одноголосно прийнято рiшення затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк

По питанню восьмому порядку денного виступив головний бухгалтер товариства Вона висунула пропозицiї щодо покриття збиткiв Товариства за 2015 рiк.
На голосування ставиться питання про покриття збиткiв Товариства за 2015 рiк.

Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi . . 5882022 Голосiв 100.00%
Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5882022 Голосiв 100.00%
Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не має Голосiв
"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не має Голосiв
"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не має Голосiв

Одноголосно прийнято рiшення про покриття збиткiв Товариства за 2015 рiк.

Iз заключним словом виступив Голова зборiв, яка повiдомила, що порядок денний чергових загальних зборiв акцiонерiв вичерпано та подякувала усiм акцiонерам, представникам акцiонерiв, iншим учасникам зборiв, гостям та всiм, кого було залучено до пiдготовки та проведення загальних зборiв акцiонерiв за плiдну працю, та оголосив що пiдсумки голосування чергових загальних зборах буде доведено до вiдома акцiонерiв протягом 5 робочих днiв, у спосiб визначений статутом Товариства, а саме: шляхом розмiщення на власному веб-сайтi.

Зауважень до ведення зборiв не надходило.

Голова зборiв оголосив черговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Тернопiльголовпостач" закритими.
До протоколу додається:
1. Перелiк акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвались для участi в загальних зборах вiд 15 квiтня 2016 року.
2. Протокол лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 15 квiтня 2016 року.


Голова зборiв Задорожна I.I.


Секретар зборiв Масний З.I.___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.