Приватне акціонерне товариство "Тернопільголовпостач"

Код за ЄДРПОУ: 01882806
Телефон: (0352)23-54-57
e-mail: ternopiler@tgp.pat.ua
Юридична адреса: 46000, м. Тернопіль, Промислова, 20
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Скiбiцький Олександр Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АС, 003243, 18.01.1996, Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл.
4) рік народження*** 1979
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ТОВ "Захiдна молочна група", економiст. Мiсцезнаходження: Волынская обл., г. Луцк, пр. Грушевского, 30, к. 173б, 43010.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2014, 3 роки
9) опис Голова правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання Правлiння та забезпечує ведення протоколiв засiдань Правлiння. Голова правлiння на вимогу органiв правлiння та посадових осiб товариства зобов'язаний надавати можливiсть ознайомитись з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Винагороду за виконання обов'язкiв голови правлiння не одержує, окрiм заробiтньої плати згiдно штатного розпису. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбулось. Стаж керiвної роботи (рокiв) 16. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймає посаду Голови правлiння ПАТ "Тернопiльголовпостач". Мiсцезнаходження: м. Тернопiль вул. Промислова, 20. Посадова особа дала згоду про розкриття паспортних даних.


1) посада* Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Яремчук Олег Iгорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АС, 265866, 11.04.1998, Горохiвським РВ УМВС України у Волинськiй обл.
4) рік народження*** 1980
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ТОВ "Атланта - Сервiс", директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2014, 3 роки
9) опис Приймає рiшення пов'язанi з дiяльнiстю пiдприємства, затверджують штатний розпис та фонд оплати працi працiвникiв Товариства. Винагороду за виконання обов'язкiв члена правлiння не одержує. Посадова особа непогашеної судимостi немає. Стаж керiвної роботи (рокiв) 14. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймає посаду Директора ТОВ "Атланта - Сервiс". Мiсцезнаходження: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22 Iндекс: 43005 . Посадова особа дала згоду про розкриття паспортних даних.


1) посада* Головний бухгалтер, член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Масна Марiя Тадеївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи МС, 127755, 09.12.1996, Тернопiльським МУ УМВС України у Тернопiльськiй обл.
4) рік народження*** 1964
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ВАТ "Тернопiльголовпостач", заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 17.12.2014, 3 роки
9) опис Вiдповiдає за органiзацiю бухгалтерського i податкового облiку, господарсько-фiнансову дiяльнiсть пiдприємства, контроль за економiчним використанням трудових i фiнансових ресурсiв, забезпечує рацiональну i ефективну органiзацiю звiтностi з вказаних питань. Приймає рiшення пов'язанi з дiяльнiстю пiдприємства, затверджують штатний розпис та фонд оплати працi працiвникiв Товариства. На посаду головного бухгалтера призначена 3 жовтня 2006 року згiдно Наказу №120-к вiд 03 жовтня 2006 року на безстроковий термiн. Змiн на посадi головного бухгалтера протягом звiтного року не вiдбулось. Винагороду за виконання обов'язкiв члена правлiння не одержує, окрiм заробiтньої плати головного бухгалтера згiдно штатного розпису. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Дана особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стажкерiвної роботи (рокiв) 33. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймає посаду Головного бухгалтера ПАТ "Тернопiльголовпостач". Мiсцезнаходження: м. Тернопiль вул. Промислова, 20. Дана особа дала згоду про розкриття паспортних даних.


1) посада* Голова Наглядової ради, представник акцiонера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Левчук Олександр Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СК, 385338, 07.12.1996, Вишнiвським МВМ ГУМВС України у Київськiй обл.
4) рік народження*** 1971
5) освіта*** Вишнiвським МВМ ГУМВС України у Київськiй обл.
6) стаж роботи (років)*** 19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ВАТ "IК "Атланта", виконавчий директор. Мiсцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, пр.Грушевського, 30.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2014, 3 роки
9) опис Органiзовує роботу Наглядової ради, скликає засiдання Наглядової ради, головує на них, здiйснює iншi повноваження передбаченi законом, Положення про Наглядову раду та Статутом Товариства. Винагороду за виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради не одержує. Посадова особа є акцiонером Товариства. Посадова особа є представником акцiонера. Посадова особа непогашеної судимостiза корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи (рокiв) 19. Змiн на цiй посадi протягом року не вiдбулося. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймає посаду Директора ВАТ "IК "Атланта". Посадова особа дала згоду про розкриття паспортних даних.


1) посада* Член Наглядової ради, акцiонер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Марченко Володимир Олесiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АС, 426878, 25.06.1998, Луцьким МУ УМСВ України у Волинськiй обл.
4) рік народження*** 1975
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ВАТ "IК "Атланта", начальник вiддiлу. Мiсцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, пр.Грушевського, 30.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2014, 3 роки
9) опис Регулюють питання пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, приймають рiшення про черговi та позачерговi загальнi збори акцiонерiв. Приймають рiшення про обрання та припинення повневажень голови та членiв правлiння. Затверджують принципи органiзацiйно-управлiнської структури Товариства. Винагороди за виконання обов'язкiв не одержує. Посадова особа є акцiонером Товариства.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочени немає. Стаж керiвної роботи (рокiв) 16. Змiн на цiй посадi протягом року не вiдбулося. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймає посаду начальника вiддiлу ВАТ "IК "Атланта". Посадова особа дала згоду про розкриття паспортних даних.


1) посада* Член Наглядової ради, акцiонер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пилипчук Павло Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АС, 070403, 13.06.1997, Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл.
4) рік народження*** 1979
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ВАТ "IК "Атланта", начальник вiддiлу. Мiсцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, пр.Грушевського, 30.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.03.2014, 3 роки
9) опис Регулюють питання пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, приймають рiшення про черговi та позачерговi загальнi збори акцiонерiв. Приймають рiшення про обрання та припинення повневажень голови та членiв правлiння. Затверджують принципи органiзацiйно-управлiнської структури Товариства. Винагороди за виконання обов'язкiв не одержує. Посадова особа є акцiонером Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочени немає. Стаж керiвної роботи (рокiв) 17. Змiн на цiй посадi протягом року не вiдбулося. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймає посаду начальника вiддiлу ВАТ "IК "Атланта". Посадова особа дала згоду про розкриття паспортних даних.


1) посада* Член Наглядової ради, акцiонер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Олiйник Iгор Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АС , 001574, 03.10.1995, Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл.
4) рік народження*** 1978
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Емiтент iнформацiєю не володiє.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2014, 3 роки
9) опис Регулюють питання пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, приймають рiшення про черговi та позачерговi загальнi збори акцiонерiв. Приймають рiшення про обрання та припинення повневажень голови та членiв правлiння. Затверджують принципи органiзацiйно-управлiнської структури Товариства. Винагороди за виконання обов'язкiв не одержує. Посадова особа є акцiонером. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочени немає. Стаж керiвної роботи (рокiв) 18. Змiн на цiй посадi протягом року не вiдбулося. Емiтент не володiє iнформацiєю щодо iнших посад яку обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв. Посадова особа дала згоду про розкриття паспортних даних.


1) посада* Член Наглядової ради, акцiонер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженною вiдповiдальнiстю "Рiвнекомунпостач"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, 31580698, -
4) рік народження*** д/н
5) освіта*** -
6) стаж роботи (років)*** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Попереднiх посад не займав, так як Член Наглядової ради є представником юридичної особи.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2014, 3 роки
9) опис Мiсцезнаходження: вул. Артилерiйська 3А, м. Рiвне, 33001, код за ЄДРПОУ 31580698. Забезпечення реалiзацiй статутних вимог та цiлей товариства, щодо збiльшення його прибутковостi, задоволення iнтересiв акцiонерiв шляхом формування контролю за здiйсненням ефективної полiтики господарювання, стратегiї розвитку товариства, визначення ризикiв та управлiння ними. Винагороду за виконання обов'язкiв Член Наглядової ради не одержує. Юредична особа є акцiонером. Змiн на данiй посадi протягом звiтного року не вiдбулось.


1) посада* Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Данкiн Олександр Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АС, 425868, 27.08.2000, Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл.
4) рік народження*** 1981
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ВАТ "IК "Атланта", начальник вiддiлу нерухомостi. Мiсцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, пр.Грушевського, 30.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2014, 3 роки
9) опис Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства органiзовує її роботу.ю скликає засiдання та головує на них, здiйснює пперевiрку фiансово-господарської дiяльностi Товариства та доповiдає результати перевiрки на загальних зборах акiонерiв. Винагороди за виконання обов'язкiв не одержує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочени немає. Стаж керiвної роботи (рокiв)13. Змiн на цiй посадi протягом року не вiдбулося. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймає посаду Директора ТОВ "Машпромпроект". Мiсцезнаходження: 43005, Волинська обл., м. Луцьк, пр-т Президента Грушевського, 30 к.19. Посадова особа дала згоду про розкриття паспортних даних.


1) посада* Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Богуславський Валентин Тимофiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 919571, 30.06.2002, Рiвненським РВ УМВС України у Рiвненськiй обл.
4) рік народження*** 1963
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ТОВ "ТК "Рiвнекомунпостач", директор.Мiсцезнаходження: вул. Артилерiйська 3А, м. Рiвне, 33001.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2014, 3 роки
9) опис Здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та доповiдає результати перевiрки на загальних збора акцiонерiв. Винагороди за виконання обов'язкiв не одержує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочени немає. Стаж керiвної роботи (рокiв) 6.Змiн на цiй посадi протягом року не вiдбулося. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймає посаду Директора ТОВ "ТК "Рiвнекомунпостач". Посадова особа дала згоду про розкриття паспортних даних.


1) посада* Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Уяс Олександр Георгiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АС, 454864 , 10.07.2001, Луцьким МУ УМВС України у волинськiй обл.
4) рік народження*** 1965
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Емiтент iнформацiєю не володiє.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2014, 3 роки
9) опис Здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та доповiдає результати перевiрки на загальних збора акцiонерiв. Винагороди за виконання обов'язкiв не одержує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочени немає. Стаж керiвної роботи (рокiв) 6. Змiн на цiй посадi протягом року не вiдбулося. Емiтент не володiє iнформацiєю щодо iнших посад яку обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв. Посадова особа дала згоду про рохкриття паспортних даних.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiнняСкiбiцький Олександр ВолодимировичАС, 003243, 18.01.1996, Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл.000000
Член правлiнняЯремчук Олег IгоровичАС, 265866, 11.04.1997, Горохiвським РВ УМВС України у Волинськiй обл.000000
Головний бухгалтер, Член правлiнняМасна Марiя ТадеївнаМС, 127755, 06.12.1996, Тернопiльським МУ УМВС України у Тернопiльськiй обл.000000
Голова Наглядової радиЛевчук Олександр IвановичСК, 385338, 07.12.1996, Внутрiшнiм МВМ ГУМВС України у Київськiй обл.000000
Член Наглядової радиМарченко Володимир ОлексiйовичАС, 426878, 25.06.1998, Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл.5000003.719674500000000
Член Наглядової радиПилипчук Павло ПетровичАС, 070403, 13.06.1996, Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл.5000003.719674500000000
Член Наглядової радиОлiйник Iгор ЮрiйовичАС, 001574, 03.10.1995, Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл.159160.1118415916000
Член Наглядової радиТовариство з обмеженною вiдповiдальнiстю "Трудовий колектив "Рiвнекомунпостач"-, 31580698, -911691667.82399116916000
Голова Ревiзiйної комiсiїДанкiн Олександр ОлександровичАС, 425868, 27.08.1998, Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл.7500005.5795750000000
Член Ревiзiйної комiсiїБогуславський Валентин ТимофiйовичСР, 919571, 27.06.2002, Рiвненським РВ УМВС України у Рiвненськiй обл.000000
член Ревiзiйної комiсiїУяс Олександр ГеоргiйовичАС, 454864, 07.07.1998, Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл.1000000.7439100000000
Усього 10982832 81.698488 10982832 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.