Приватне акціонерне товариство "Тернопільголовпостач"

Код за ЄДРПОУ: 01882806
Телефон: (0352)23-54-57
e-mail: ternopiler@tgp.pat.ua
Юридична адреса: 46000, м. Тернопіль, Промислова, 20
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариства з обмеженною вiдповiдальнiстю "Тер Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 2114164
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, м.Тернопiль, вул. Ст.Ринок, 3/61, 46027
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0378, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Тернопiльголовпостач» Керiвництву ПАТ «Тернопiльголовпостач» Основнi вiдомостi про емiтента Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство «Тернопiльголовпостач» Код ЄДРПОУ 01882806 Мiсцезнаходження 46019, Україна, Тернопiльська обл., м. Тернопiль, вул. Промислова 20 Дата державної реєстрацiї 21.07.1993р. Основний вид дiяльностi 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель Директор Скiбiцький Олександр Володимирович Контактний телефон (0352) 235457 § 1. ВСТУПНИЙ Нами, незалежною аудиторською фiрмою «Тер Аудит» проведено аудиторську перевiрку щодо достовiрностi, повноти та вiдповiдностi встановленим законодавством вимог щодо формування фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Тернопiльголовпостач» (далi – «ПАТ «Тернопiльголовпостач» та/або «Товариство»), що додається та включає загальну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства: баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року (форма № 1); звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк (форма № 2); звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2016 рiк (форма № 3); звiт про власний капiтал за 2016 рiк (форма № 4); примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма № 5); додаток до примiток до рiчної фiнансової звiтностi «Iнформацiя за сегментами» (форма №6). Зазначенi звiти складають Фiнансову звiтнiсть ПАТ «Тернопiльголовпостач». Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть. Вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання Фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства” вiд 17.09.2008 р. № 514-VI, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та iнших нормативно-правових актiв України та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає прийнятним для того щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi щоб остання не мiстила суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки, несе управлiнський персонал ПАТ «Тернопiльголовпостач». Вiдповiдальнiсть аудитора. Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо Фiнансової звiтностi на пiдставi проведеної аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). За цими Стандартами ми повиннi дотримуватися етичних вимог, а також спланувати i провести аудиторську перевiрку з метою отримання достатнього рiвня впевненостi у тому, що звiтнiсть не мiстить суттєвих помилок i перекручень. Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом проведення вибiркової перевiрки на вiдповiднiсть даних первинних документiв даним синтетичного та аналiтичного облiку, тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосовуваних принципiв бухгалтерського облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi та ведення податкових розрахункiв. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв та зобов'язань Товариства станом на дату складання балансу, оскiльки ця дата передувала запрошенню нас як аудиторiв. Через специфiку облiку активiв та розрахункiв ми не змогли перевiрити їх фактичну наявнiсть та стан на дату складання балансу за допомогою iнших аудиторських процедур. Iнформацiя, що мiститься у цьому висновку, базується на даних бухгалтерського облiку, звiтностi та документах ПАТ «Тернопiльголовпостач», що були наданi аудиторам керiвниками та працiвниками Товариства, яка вважається надiйною i достовiрною. Систему бухгалтерського облiку органiзовано у вiдповiдностi до обраної та затвердженої Товариством облiкової полiтики. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази i проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки.
§ 2. аудиторська думка На нашу думку, фiнансова звiтнiсть ПАТ «Тернопiльголовпостач» справедливо i достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, вiдображає його фiнансовий стан на 31.12.2016 р., результати дiяльностi та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно облiковiй полiтицi Товариства, Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi, вимогам iнших законодавчих i нормативних актiв України. Вiдповiдно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку ми висловлюємо модифiковану умовно-позитивну думку щодо повного комплекту фiнансової звiтностi у виглядi модифiкованого аудиторського висновку складеного в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi. § 3. звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв 1. Активи. За станом на 31.12.2016 р. загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 2016 року зменшилися (на 4,05 %) i вiдповiдно складають 12 541 тис. грн. Змiна активiв вiдбулася за рахунок: - зменшення залишкової вартостi основних засобiв внаслiдок їх списання та зносу на 341 тис. грн.; - зменшення вартостi запасiв на 29 тис. грн., в тому числi за рахунок зменшення товарiв на 19 тис. грн.; - зменшення дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги на 226 тис. грн., за виданими авансами на 30 тис. грн.; - збiльшення грошових коштiв на 96 тис. грн.; Iншi змiни у складi активiв Товариства не мали суттєвого впливу на загальнi активи ПАТ «Тернопiльголовпостач». Станом на 31.12.2016 р. у складi основних засобiв перебувають об’єкти основних засобiв, на суму 5475 тис. грн. (залишкова вартiсть), в т. ч.: будинки, споруди та передавальнi пристрої – 5428 тис. грн.; машини та обладнання – 9 тис. грн.; транспортнi засоби – 20 тис. грн.; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи – 18 тис. грн.; iнструменти, прилади та iнвентар (меблi) повнiстю зношенi. Сума нарахованого зносу протягом 2016 р. на основнi засоби та нематерiальнi активи (в т.ч. тi, що вибули протягом року) склала – 341 тис. грн. Амортизацiя нараховується за прямолiнiйним методом. Строки корисного використання об’єктiв основних засобiв вiдповiдають аналогiчним строкам передбачених у Податковому кодексi України: 3 група – 20 рокiв; 4 група – 5 рокiв; 5 група – 5 рокiв; 6 група – 4 роки; 9 група – 12 рокiв. За 2016 рiк вiдбулося укомплектування об’Єктiв основних засобiв з числа будинкiв, споруд та передавальних пристроїв, машин, обладнання та транспортних засобiв, що зумовило змiну вартостi основних засобiв по групах протее загальна первiсна вартiсть залишилася незмiнною. Основнi засоби та нематерiальнi активи Товариства вiдображаються в облiку за первiсною вартiстю. Для оцiнки списання запасiв Товариство використовує згiдно визначеної облiкової полiтики метод ФIФО. У складi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2016 р. наявна заборгованiсть iз строком понад 12 мiсяцiв на суму 226 тис. грн. (18,26 % вiд загальної), та заборгованiсть iз строком понад 18 мiсяцiв – 391 тис. грн. (31,58 %), в тому числi 240 тис. грн. наявна дебiторська заборгованiсть не списана термiн позовної давностi якої минув. Що немає суттєвого впливу на фiнансовий результат Товариства. На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. 2. Зобов'язання. Станом на 31.12.2016 р. загальнi зобов'язання Товариства в порiвняннi з даними на початок 2016 року зменшились на 64 тис. грн. до рiвня 11179 тис. грн. i становлять 89,14 % загальних активiв Товариства. Зменшення зобов’язань вiдбулося за рахунок змiни в структурi поточних зобов’язань i забезпечень, а саме: за рахунок зменшення короткострокових кредитiв на 2080 тис. грн.; за рахунок збiльшення iнших поточних зобов'язань на 1990 тис. грн. позичка в частинi переуступки боргових зобов’язань по короткостроковому кредиту (ТОВ «Укрпостач-Т») Iншi змiни у складi зобов’язань не мали суттєвого впливу на загальнi зобов’язання ПАТ «Тернопiльголовпостач». Протягом 2016 р. Товариство не нараховувало будь-яких забезпечень наступних виплат i платежiв. На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. 3. Власний капiтал. Станом на 31.12.2016 р. загальний розмiр власного капiталу Товариства складає 1362 тис. грн., з яких - зареєстрований капiтал – 3361 тис. грн., додатковий капiтал – 4068 тис. грн., резервний капiтал – 25 тис. грн.; непокритий збиток – 6092 тис. грн. Змiни у структурi власного капiталу спричиненi виключно збитками у розмiрi 466 тис. грн. Статутний капiтал розподiлений на 13442040 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Усi акцiї, що складають статутний капiтал Товариства, повнiстю сплаченi акцiонерами у встановленому законодавством України порядку. Чистий збиток на одну акцiю за результатами дiяльностi 2015 року складає 0,03 грн. На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi Товариства в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. 4. Вартiсть чистих активiв. Вартiсть чистих активiв Товариства є меншою вiд мiнiмальних вимог законодавства. Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено за Методичними рекомендацiях щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 р. № 485. 5. Прибуток (збитки). Збиток за звiтний перiод складає 466 тис. грн. За 2016 р. Товариством отримано чистих доходiв вiд реалiзацiї у сумi 1514 тис. грн. (здача в оренду примiщень) Iнших доходiв Товариство не отримувало. Витрати Товариства за 2016 рiк складають 1980 тис. грн. Основними складовими операцiйних витрат є адмiнiстративнi витрати – 341 тис. грн.; витрати на збут – 750 тис. грн. та iншi операцiйнi витрати – 889 тис. грн. Товариство перебувало у 2016 р. на єдиному податку 3 %. Є платником податку на додану вартiсть. На думку аудитора, розкриття iнформацiї про прибуток подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України.
6. Фiнансовий стан. Показники фiнансового стану Товариства на дату Балансу та у порiвняннi з аналогiчними показниками попереднього року характеризуються такими даними: Показники Розрахункове значення Фактичне значення за 2015 р. Фактичне значення за 2014 р. 1 2 3 4 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К1) 0,25 min 0,5 max 0,21 0,19 2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) (К2) 1,0 min 2,0 max 0,79 0,8 3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) (К3) 0,5 min 0,14 0,15 4. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) (К4) 0,5 min 1,0 max 6,15 5,6 5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К5) 0 min -0,02 -0,19 — Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К1). Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує те, наскiльки ймовiрне негайне погашення поточних зобов’язань за рахунок грошових коштiв i їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй. Розрахункове оптимальне значення (К1)– в межах 0,25-0,5. Вважається, що боржник має бути готовим негайно погасити 25% поточних боргових зобов’язань. Разом з тим, значнi залишки грошових коштiв на рахунках у банку чи касi (К1 > 0,5) можуть свiдчити про неефективну полiтику щодо їх використання, невдало складенi чи вiдсутнi плани грошових потокiв. На дату Балансу коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi в Товариства становить 0,21 що характеризується як добре (“3”). - Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) (К2). Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) (К2) характеризує спроможнiсть пiдприємства за рахунок наявних оборотних активiв виконувати свої грошовi зобов'язання, передусiм сплачувати борги. Розрахункове оптимальне значення (К2)– в межах 1,0-2,0. Для забезпечення належного рiвня платоспроможностi пiдприємствам доцiльно забезпечувати таку структуру активiв та пасивiв, при якiй величина оборотних активiв була б не меншою вiд величини поточних боргових зобов'язань. Тодi за рахунок грошових коштiв вiд поточної реалiзацiї оборотних активiв забезпечується своєчасне погашення поточних зобов'язань. Значення коефiцiєнта загальної лiквiдностi залежить передусiм вiд величини робочого капiталу, тобто вiд величини власних оборотних коштiв, авансованих на формування оборотних активiв. Iз збiльшенням величини i частки власних оборотних коштiв зменшується потреба в зовнiшнiх iнвестицiях (поточних зобов'язаннях) i пiдвищується їх лiквiднiсть. При доведеннi частки власних оборотних коштiв у формуваннi оборотних активiв до 50 %, пiдприємство забезпечить 200 % поточної лiквiдностi зобов'язань (100 х 100 / 50), належний iмiдж та необхiдну кредитоспроможнiсть. На дату Балансу коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) в Товариства становить 0,79, що характеризується добре (“3”). - Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) (К3). Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) (К3) характеризує частку власного капiталу в сукупному капiталi. Розрахункове оптимальне значення (К3) – не менше 0,5. Чим бiльше значення цього показника, тим бiльшою є фiнансова незалежнiсть пiдприємства вiд кредиторiв. Мiнiмальна частка власного капiталу повинна складати не менше 50 % сукупного капiталу, задiяного в господарськiй дiяльностi. Вона засвiдчує можливiсть пiдприємства погасити борги власними коштами. На дату Балансу коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) в Товариства становить 0,14, що характеризується незадовiльно (“1”). - Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) (К4). Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) (К4 характеризує пропорцiю рiзних джерел фiнансування господарської дiяльностi (позикового i власного капiталу, прийнятих за 1). Пiд позиковим капiталом розумiють довгостроковi i поточнi зобов'язання пiдприємства. Розрахункове оптимальне значення (К4) – у межах 0,5- 1,0. Для пiдприємств зi сталими показниками фiнансово-господарської дiяльностi, якi забезпечують рентабельну роботу i самофiнансування, значення коефiцiєнта фiнансової стiйкостi є економiчно доцiльним в розмiрi >= 0,5. Максимально допустиме значення коефiцiєнта фiнансової стiйкостi - не бiльше 1, яке засвiдчує не тiльки ступiнь ризикованостi дiяльностi, але й можливiсть пiдприємства погасити борги власним капiталом. На дату Балансу коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) в Товариства становить 6,15, що характеризується незадовiльно (“1”). – Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К5). Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К5) характеризує операцiйну ефективнiсть пiдприємства та розраховується як спiввiдношення чистого прибутку до середньорiчної величини активiв. Ця залежнiсть може бути виражена за формулою: Рск = По / А, де По - операцiйний прибуток; А - активи пiдприємства, в якi вкладений сукупний капiтал. Рентабельнiсть активiв залежить вiд рентабельностi обороту (По / О) i фондовiддачi активiв (О / А), де О - оборот вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг). Розрахункове оптимальне значення (К5) – не менше 0.
Спiввiдношення прибутку й активiв вiдображає мож¬ливiсть пiдприємства до їх оновлення без залучення зовнiшнiх джерел фiнансування. Чим бiльший цей показник, тим бiльша можливiсть пiдприємства для фiнансування сво¬го розвитку. Якщо ж динамiка цього показника має тенденцiю до зменшення, це означатиме, що з часом пiдприємство втратить можливiсть самостiйно фiнансувати оновлення своїх основних та оборотних засобiв. У разi вiд'ємного значення коефiцiєнта це означатиме Для пiдприємства необхiднiсть залучення коштiв для фiнансування оборотних активiв i зменшення власного капiталу. На дату Балансу коефiцiєнт рентабельностi активiв в Товариства становить -0,02, що характеризується незадовiльно (“1”). - Загальна оцiнка фiнансового стану Товариства Шкала iнтегральної оцiнки фiнансового стану пiдприємства характеризується значеннями: “незадовiльно” (1-7 балiв), “задовiльно” (8-71 бали), “добре” (71-107 балiв), “дуже добре” (бiльше 108 балiв). Iнтегральний показник фiнансового стану пiдприємства розраховується як добуток оцiнок (в балах) за окремими показниками фiнансового стану. На дату балансу iнтегральний показник оцiнки фiнансового стану Товариства характеризує його загальний фiнансовий стан як задовiльний. Директор-аудитор _____________________ /Лучко М. Р./ м. Тернопiль, 21.04.2017 р. сертифiкат аудитора – серiя "А" № 001226 Бухгалтер-експерт _____________________ /Iванечко П. М./