Приватне акціонерне товариство "Тернопільголовпостач"

Код за ЄДРПОУ: 01882806
Телефон: (0352)23-54-57
e-mail: ternopiler@tgp.pat.ua
Юридична адреса: 46000, м. Тернопіль, Промислова, 20
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 5816 5475 0 0 6659 6133
будівлі та споруди 5783 5428 0 0 6594 6083
машини та обладнання 10 9 0 0 18 14
транспортні засоби 5 20 0 0 26 15
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 18 18 0 0 21 21
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 5816 5475 0 0 5816 5475
Опис До складу основних засобiв входять: будинки, споруди та передавальнi пристрої, машини та обладнання, транспортнi засоби, iншi основнi засоби. Первiсна вартiсть основних засобiв на почток року складає 12239 тис.грн в т.ч. будинки та споруди 11543 тис.грн, машини та обладнання 361 тис.грн, транспортнi засоби 270 тис.грн, iнструменти та обладнання 28 тис.грн, iншi 37 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець року складає 12239 тис.грн в т.ч. будинки та споруди 11674 тис.грн, машини та обладнання 207 тис.грн, транспортнi засоби 254 тис.грн, iнструменти та обладнання 28 тис.грн, iншi 36 тис.грн. Знос основних засобiв на початок року складає 6423 тис.грн в т.ч. будинки та споруди 5760 тис.грн, машини та обладнання 351 тис.грн, транспортнi засоби 270 тис.грн, iнструменти та обладнання 28 тис.грн, iншi 37 тис.грн. Знос основних засобiв на кiнець року складає 6764 тис.грн в т.ч. будинки та споруди 6246 тис.грн, машини та обладнання 198 тис.грн, транспортнi засоби 274 тис.грн, iнструменти та обладнання 28 тис.грн, iншi 18 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв на початок року становить 50,1%, в т.ч. будiвлi i споруди – 47,3% , машини та обладнання - 96,8%, транспортнi засоби – 95,0%, iнструменти та обладнання 100,0% iншi основнi засоби - 50%. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець року становить 52,5%, в т.ч. будiвлi i споруди – 49.9%, машини та обладнання - 97.2%, транспортнi засоби – 98,1% iнструменти та обладнання 100.0% iншi основнi засоби – 51.4%. Змiни у вартостi основних засобiв обумовленi вибуттям основних засобiв. Надiйшло iншi 26 тис.грн. Вибуло за звiтний перiод основних засобiв первiсною вартiстю 26 тис.грн (iншi 3 тис.грн), знос яких становить 0 тис.грн (iншi 2 тис.грн) Нарахування амортизацiї основних засобiв проводилося згiдно вимог П(С)БО № 7 "Основнi засоби" iз застосуванням прямолiнiйного методу. За звiтний перiод нараховано амортизацiї 341 тис.грн, в т.ч. будинки та споруди 330 тис.грн, машини та обладнання 1 тис.грн, транспортнi засоби 9 тис.грн, iнструменти та обладнання 0 тис.грн. Мiсцезнаходження основних засобiв:46019, м.Тернопiль, вул.Промислова, 20.Основнi засоби задiянi на 80 %. Планiв з приводу капiтального будiвництва найближчим часом пiдприємство не має. Утримання активiв пiдприємства не призводить до жодних негативних екологiчних наслiдкiв. Спосiб утримання - власнi кошти. Розширення або удосконалення основних засобiв товариство проводить по мiрi наявностi вiльних коштiв та залежить вiд суми отриманого чистого прибутку та потреб товариства.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 1828 2115
Статутний капітал (тис.грн.) 3361 3361
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 3361 3361
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв менша вiд статутний капiтал на 1533 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 1533 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.