Приватне акціонерне товариство "Тернопільголовпостач"

Код за ЄДРПОУ: 01882806
Телефон: (0352)23-54-57
e-mail: ternopiler@tgp.pat.ua
Юридична адреса: 46000, м. Тернопіль, Промислова, 20
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); "Тернопiльголовпостач" розпочав своє iснування з бази "Тернопiльелектропостачзбут", яка заснована 30 квiтня 1974 року Вiнницьким територiальним управлiнням. Одночасно iз базою "Тернопiльелектропостачзбут" iснувала, заснована ще у 1960 роцi органiзацiя -Управлiння матерiально-технiчного постачання i збуту Тернопiльського облвиконкому "Облпостачзбут". У 1986 роцi цi двi органiзацiї почали спiвпрацювати разом в об"єднаннi по постачанню продукцiї "Тернопiльпостачзбут". 11 березня 1988 року об"єднання "Тернопiльпостачзбут" Наказом Держпостачу УРСР №103 вiд 28.03.1988 року перетворено в "Тернопiльголовпостач". У 1991 роцi "Тернопiльголовпостач" Держпостачу УРСР перейменовано в Тернопiльську державну товарно-сировинну компанiю мiнекономiки України. У 1992 роцi Мiнiстерство економiки України реорганiзовано в Мiнiстерство держресурсiв України. А в 1993 роцi Тернопiльську державну товарно-сировинну компанiю Мiндержресурсiв України перейменовано в Тенопiльське державне управлiння з матерiальних ресурсiв "Тернопiльголовпостач" Державного комiтету ресурсiв України. У 1994 роцi дiяльнiсть Територiального управлiння з матерiальних ресурсiв припинено i створено орендне пiдприємство "Тернопiльголовпостач". На пiдставi наказу регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Тернопiльськiй областi вiд 25 грудня 1996 року було створено ВАТ "Тернопiльголовпостач". 07.04.2011р. ВАТ "Тернопiльголовпостач" було переiменовано на Публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльголовпостач" Отже ПАТ "Тернопiльголовпостач" є правонаступником майнових та iнших прав i обов"язкiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Тернопiльголовпостач". На момент створення товариства згiдно статуту засновниками виступали: Фонд державного майна (частка в статутному капiталi 46,07%) i орендне пiдприємство "Тернопiльголовпостач" (частка в статутному капiталi 53,93%). Метою є отримання прибутку. Предметом дiяльностi АТ є: оптова, роздрiбна, комерцiйна торгiвля промисловими, продовольчими та iншими товарами; торгово-посередницька дiяльнiсть. Змiни напрямку дiяльностi пiдприємства протягом перiоду його iснування не було. Дiяльнiсть на закордонному ринку не видеться. Злиття, видiлу, подiлу, приєднання, пепетворення в товариствi не було.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Товариство дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв не має. Органiзацiйна структура ПАТ "Тернопiльголовпостач" складається з таких пiдроздiлiв: 1) апарат адмiнiстрацiї: адмiнiстрацiя, кадри; фiнансово-бухгалтерська служба; служба головного енергетика(технiчний вiддiл); 2) допомiжнi служби: сторожi, прибиральницi, майстер шляховий. Пiдприємство має налагоджений тiсний технологiчний взаємозв"язок структурних пiдроздiлiв, одночасно має потребу в деяких органiзацiйних i територiальних змiнах. Така органiзацiйна структура вiдповiдає умовам даного перiоду i має можливiсть вдосконалюватись в процесi розвитку пiдприємства. Основнi напрямки дiяльностi товариства визначають загальнi збори акцiонерiв. Вони обирають членiв Ради акцiонерного товариства. Рада товариства розглядає та затверджує звiти за квартал, рiк. Керiвництво поточною дiяльнiстю здiйснює голова правлiння Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння товариства здiйснює ревiзiйна комiсiя, обрана на загальних зборах акцiонерiв.
Безпосередньо головi правлiння пiдпорядковуються всi вiддiли та структурнi пiдроздiли товариства, дочiрнiх пiдприємств товариство не створювало
Змiн в органiзацiйнiй структурi не було.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв особового складу 12 осiб. Позаштатних працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом в товариствi не має. Позаштатних працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу немає особи. Фонд оплати працi на кiнець звiтного перiоду становить 268,4 тис. грн. проти 281,1 тис. грн. у 2015р. зменшення фонду заробiтної плати обумовленне iз зменшенням робочого часу. Кадрова полiтика товариства передбачає перенавчання та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу в системi безпосиреднього навчання кадрiв, що постiйно дiє на пiдприємствi.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Емiтент не входить до жодних обєднань пiдприємств.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Спiльну дiяльнiсть емiтент з iншими органiзацiями,пiдприємствами чи установами не веде.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не виникало.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); На пiдприємствi розроблена єдина облiкова полiтика. Iнформацiя, що мiститься у прийнятих до облiку первинних документах, систематизована на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного та аналiтичного облiку з використанням плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов"язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй. Бухгалтерський облiк в товариствi ведеться автоматизованим способом з використанням типової бухгалтерської програми "1-С Бухгалтерiя 7.7." у вiдповiдностi з дiючими нормативними i iнструктивними документами. Амортизацiя основних засобiв нараховується за методом, передбаченим податковим законодавством. Амортизацiя iнших необоротних матерiальних активiв нараховується в розмiрi 50% в момент передачi їх в експлуатацiю i 50% в момент вибуття. Облiк запасiв на пiдприємствi ведеться у порядку визначення та первiсної оцiнки придбання запасiв, передбаченому П(С)БО №9 "Запаси". Облiк придбання матерiальних цiнностей здiйснюється за цiнами постачальникiв. Протягом року товариство застосовувало метод оцiнки вибуття запасiв "iдентифiкованої собiвартостi", використання якого було незмiнним протягом вказаного перiоду. Фiнансових iнвестицiй у ПАТ "Тернопiльголовпостач" на кiнець звiтного перiоду немає. Облiкова полiтика протягом звiтного перiоду не змiнювалась.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; ПАТ "Тернопiльголовпостач" реалiзує продукцiю виробничо-технiчного призначення, зокрема: насоси, засувки, вентилi, крани та iнша промарматура, прилади обладнання, електродвигуни, технологiчне обладнання, низьковольтне обладнання, високовольтне обладнання, електротехнiчна продукцiя; кабельно-провiдникова, iнструменти, пiдшипники, будматерiали, лiсоматерiали, скоб‘янi вироби, сантехнiчнi вироби, скло, плити газовi, пiнопласт, дверi i фурнiтура, плитка облицювальна, чорнi метали, труби стальнi, труби неметалевi, метизи, м‘який iнвентар, меблi, спецодяг i спецвзуття, хiмiчна продукцiя, гумовотехнiчнi вироби, лакофарбова продукцiя, а також сiль, цукор, борошно. Отримано дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї та наданих послуг 1514 тис. грн., що в порiвняннi з минулим роком быльше на 1284 тис. грн. Основними клiєнтами товариства є селянськi спiлки, будiвельнi органiзацiї, лiкарнi, дошкiльнi заклади, населення, малi пiдприємства, пiдприємства харчової промисловостi i АПК нашого регiону та iнших областей України. В захiдно-українському регiонi галузь матерiально-технiчного постачання, в якiй здiйснює свою дiяльнiсть ПАТ "Тернопiльголовпостач", переживає не найкращi часи. Критичний стан справ в економiцi України, рiзке погiршення купiвельної спроможностi бюджетних пiдприємств i органiзацiй, банкрутство багатьох з них, привело до скорочення матерiальних зв"язкiв iз споживачами. Порушився торговий зв"язок з товаровиробниками. Паралельно йде переорiєнтацiя споживачiв на самозабезпечення на основi прямих зв"язкiв iз виробниками засобiв виробництва. Всi платежi до бюджету i податки ПАТ своєчасно i регулярно сплачує, але для розвитку пiдприємства вiльних коштiв не залишається. Конкуренцiя з кожного виду товарiв висока. Пiдприємство конкурує як з роздрiбними торговцями, що мають низькi цiни, так i з тими, що мають високi цiни. Оскiльки пiдприємство має можливiсть закуповувати товар великими партiями, то має перевагу низької оптової цiни у порiвняннi з роздрiбними торговцями. Таким чином, пiдприємство може продавати товари за цiнами, нижчими нiж цiни роздрiбних торговцiв, забезпечувати прибуток. Товариство також конкурує з торгiвельними пiдприємствами - ПМП "Метiнвест", ПМП "Рой". У бiльшостi випадкiв ПАТ досить успiшно конкурує завдяки доступним цiнам, широкому асортименту та розширенням сфери послуг. Дiяльнiсть товариства залежить вiд сезонних змiн, а саме: зниження об"єму торгiвлi будiвельними матерiалами, металопрокатом, лакофарбованою продукцiєю, електротоварами в I кварталi i квiтнi мiсяцi щорiчно. Основними ринками збуту продукцiї товариства є установи освiти, житлово-комунальнi пiдприємства, приватнi пiдприємства, ремонтно-будiвельнi органiзацiї, фiзичнi особи.
Станом на 31.12.2016 р. загальний розмiр власного капiталу Товариства складає 1362,0 тис. грн., з яких - статутний капiтал - 3361,0 тис. грн., iнший додатковий капiтал - 4068,0 тис. грн., резервний капiтал - 25,0 тис. грн., збиток – 6092,0 ти.грн.
Чистий збиток за звiтний перiод складає 466,0 тис. грн.
За 2016 р. Товариством отримано доходiв у сумi 1514,0 тис. грн. Найбiльшу частину в доходах складають доходи вiд надання послуг.
Витрати Товариства за 2016 рiк складають 1980,0 тис. грн.
Основними складовими витрат є витрати на оплату працi та вiдрахування на соцiальнi заходи, а також витрати щодо оплати послуг та придбання матерiалiв для ведення основної дiяльностi.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; У 2013 роцi вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 89 тис.грн (будинки, споруди та передавальнi пристрої 75 тис.грн., машини i обладнення 12 тис.грн., iншi 2 тис.грн.)
В сiчнi 2013р. продано водонапiрну вежу на суму 59,4 тис.грн.
14.04.2013р. касовий апарат на суму 1200 грн.
17.05.2013р. електронавантажувачiв 3шт. на суму 17340 грн.
У 2014 роцi вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 381 тис. грн. (будинки i споруди 225 тис. грн., машини i обладнення 79 тис. грн., iнструменти 76 тис. грн., iншi 1 тис. грн.) знос яких становить 156 тис. грн. (машини i обладнення 79 тис. грн., iнструменти 76 тис. грн., iншi 1 тис. грн.).
Надiйшло основних засобiв на суму 4 тис. грн. - це iншi необоротнi активи (малоцiннi необоротнi активи).
Продажi основних засобiв непроводилось, вибули основнi засоби за рахунок сторнування основних засобiв так як товариство програло суд по ТОВ "Медео Захiд".
У 2015 роцi вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 127 тис. грн. (транспортнi засоби 33тис. грн., машини i обладнення 82 тис. грн., iншi 12 тис. грн.) знос яких становить 119 тис. грн. (машини i обладнення 81 тис. грн., iтранспортнi засоби 32 тис. грн., iншi 6 тис. грн.).
Продаж основних засобiв проводився, було реалiзовано майно виконавчою службою, яке було пiд заставою, а саме: автомобiль МАЗ 5337, продано на торгах яке було в заставi 33,2тис. грн., автомобiльний кран КС-75А на суму 43,2 тис. грн., екскаватор ЕО 26-25 на суму 38,4 тис.грн.
У 2016 роцi надiйшло основних засобiв на 26 тис.грн. з них 21 це iншi необоротнi активи. Продажу основних засобiв не було, вибули основнi засоби за рахунок комплектацiї та списанню по темiну експлуатацiї основних засобiв.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; У звiтному роцi даних правочинiв не виникало.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; До складу основних засобiв входять: будинки, споруди та передавальнi пристрої, машини та обладнання, транспортнi засоби, iншi основнi засоби. Первiсна вартiсть основних засобiв на почток року складає 12239 тис.грн в т.ч. будинки та споруди 11543 тис.грн, машини та обладнання 361 тис.грн, транспортнi засоби 270 тис.грн, iнструменти та обладнання 28 тис.грн, iншi 37 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець року складає 12239 тис.грн в т.ч. будинки та споруди 11674 тис.грн, машини та обладнання 207 тис.грн, транспортнi засоби 294 тис.грн, iнструменти та обладнання 28 тис.грн, iншi 36 тис.грн. Знос основних засобiв на початок року складає 6423 тис.грн в т.ч. будинки та споруди 5760 тис.грн, машини та обладнання 351 тис.грн, транспортнi засоби 265 тис.грн, iнструменти та обладнання 28 тис.грн, iншi 19 тис.грн. Знос основних засобiв на кiнець року складає 6764 тис.грн в т.ч. будинки та споруди 6246 тис.грн, машини та обладнання 198 тис.грн, транспортнi засоби 274 тис.грн, iнструменти та обладнання 28 тис.грн, iншi 18 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв на початок року становить 50,1%, в т.ч. будiвлi i споруди – 47,3% , машини та обладнання - 96,8%, транспортнi засоби – 95,0%, iнструменти та обладнання 100,0% iншi основнi засоби - 50%. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець року становить 52,5%, в т.ч. будiвлi i споруди – 49.9%, машини та обладнання - 97.2%, транспортнi засоби – 98,1% iнструменти та обладнання 100.0% iншi основнi засоби – 51.4%. Змiни у вартостi основних засобiв обумовленi вибуттям основних засобiв. Надiйшло iншi 2 тис.грн. Вибуло за звiтний перiод основних засобiв первiсною вартiстю 26 тис.грн (iншi 3 тис.грн), знос яких становить 0 тис.грн (iнш i2 тис.грн) Нарахування амортизацiї основних засобiв проводилося згiдно вимог П(С)БО № 7 "Основнi засоби" iз застосуванням прямолiнiйного методу. За звiтний перiод нараховано амортизацiї 341 тис.грн, в т.ч. будинки та споруди 330 тис.грн, машини та обладнання 1 тис.грн, транспортнi засоби 9 тис.грн, iнструменти та обладнання 0 тис.грн. Мiсцезнаходження основних засобiв:46019, м.Тернопiль, вул.Промислова, 20.Основнi засоби задiянi на 80 %. Планiв з приводу капiтального будiвництва найближчим часом пiдприємство не має. Утримання активiв пiдприємства не призводить до жодних негативних екологiчних наслiдкiв. Спосiб утримання - власнi кошти. Розширення або удосконалення основних засобiв товариство проводить по мiрi наявностi вiльних коштiв та залежить вiд суми отриманого чистого прибутку та потреб товариства. Екологiчнi питання не впливають на використання активiв.Утримання активiв пiдприємства не призводить до жодних негативних екологiчних наслiдкiв.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Промисловi пiдприємства майже не функцiонують, бюджетна сфера не фiнансується належним чином, купiвельна спроможнiсть населення у нашому регiонi теж впала. Цi чинники впливають на дiяльнiсть ПАТ негативно, як наслiдок - зменшення об"єктiв реалiзацiї продукцiї, неефективне використання потужностей, що в свою чергу привело до значного зменшення чисельностi працiвникiв i самої структури. Тому основними факторами ризику в дiяльностi товариства є: нестабiльнiсть законодавчої бази; погiршення загальної економiчної ситуацiї; загальне падiння платоспроможностi бюджетних органiзацiй та населення; неплатежi з боку замовникiв, покупцiв за виконанi роботи, поставлену продукцiю; форс-мажорнi обставини.
Крiм того, Товариство має полiтичнi та макроекономiчнi ризики:
- зниження темпiв економiчного розвитку;
Крiм того, на фiнансово-господарський стан Товариства негативно впливають наступнi фактори:
- вiдсутнiсть державної програми по пiдтримцi та розвитку галузi;
- iнвестицiйна непривабливiсть пiдприємства;
- iнтенсивний розвиток малого пiдприємництва, орiєнтованого на надання послуг по вантажним перевезенням та обслуговуванню автотранспорту.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; У 2016р. пiдприємством було сплачено пеню у розмiрi 5,64 грн. за несвоєчасно сплаченi послуги ПАТ "Укртелеком"
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; В умовах жорсткої платiжної та фiнансової кризи кризи в економiцi України, недостатнє кредитування власного товаровиробника, на ПАТ "Тернопiльголовпостач" недостатньо забезпечене обiговими коштами для нормального, безперебiйного процесу виробництва.
Результат дiяльностi товариства за 2016 рiк: збиток становить 466 тис.грн, проти 287 тис. грн попереднього перiоду
Для покращення лiквiдностi товариства необхiднi грошовi iнвестицiї.
Для збереження подальшого функцiонування пiдприємства у даниз умовах, об'єктивно виникає потреба в постiйнiй оптимiзацiї матерiально-технiчної бази, органiзацiйно-господарської структури, тактики та стратегiї дiяльностi Товариства у вiдповiдностi з фактичним та прогнозним станом справ у всiх сегментах пiдприємництва з урахуванням органiзацiйної i економiчної доцiльностi.
Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Укладених, але ще невиконаних договорiв немає. Товариство працює по мiрi поступлення замовлень та укладенних договорiв.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Для перiоду становлення ринку характерними є нестабiльнiсть попиту та пропозицiї, частi змiни у конкурентному середовищi тощо. Такий стан справ в економiцi України породжує закономiрну нестабiльнiсть цiлей i завдань пiдприємства, що в свою чергу, значно ускладнює оцiнку граничних можливостей пiдприємства в конкретнiй ситуацiї. Прогноз можливостей на тривалу перспективу надзвичайно ускладнений, тому ПАТ "Тернопiльголовпостач" у своїй роботi практикує розробку оптимального плану на рiк. У 2016 роцi пiдприємство планує розширювати ринок збуту товарiв, покращити сервiсне обслуговування клiєнтiв, пiднесення рiвня виробництва продукцiї, покращення фiнансового забезпечення, покращення механiзацiї на складах товариства та умов працi у вiддiлах, якi б пiдвищили рiвень культури обслуговування клiєнтiв товариства.. Перспективнi завдання пiд силу колективу працiвникiв ПАТ "Тернопiльголовпостач" при незначних кадрових i органiзацiйних змiнах, а також за умови покращення законодавчої бази України, направленої на пiдтримку товаровиробникiв i забезпеченнi рiвних умов господарювання всiм суб"єктам господарської дiяльностi.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Дослiджень та розробок товариство не проводило.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; У 2016 роцi в Тернопiльському Господарському судi знаходилась на розглядi справа за позовом Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю ПАТ "Банк "Форум" до ПАТ "Тернопiльголовпостач" про стягнення заборгованостi за кредитним договором.
Пiсля чого борг ПАТ "Тернопiльголовпостач" був викуплений пiдприємстврм ТзОВ "Укрпостач -Т" (код ЄДРПОУ 39347570) i вiдбулась змiна сторони у судовому засiданнi. ПАТ "Тернопiльголовпостач" розрахувався з кредитором - вексилем.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Податковими пiльгами товариство не користується. Держзамовлень немає. Процентних, дисконтних, цiльових облiгацiй чи iнших паперiв немає. Товариство не має намiру щодо допуску цiнних паперiв до лiстингу. ПАТ "Тернопiльголоапостач" не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств. Тозариство не емiтувало привiлейованих акцiй та облiгацiй. Фiнансових iнвестицiй у ПАТ "Тернопiльголовпостач" на кiнець звiтного перiоду немає.