Приватне акціонерне товариство "Тернопільголовпостач"

Код за ЄДРПОУ: 01882806
Телефон: (0352)23-54-57
e-mail: ternopiler@tgp.pat.ua
Юридична адреса: 46000, м. Тернопіль, Промислова, 20
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2014
Підприємство Публычне акцiонерне товариство "Тернопiльголовпостач" за ЄДРПОУ 01882806

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3114 13942
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -3773 ) ( -12181 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
0 1761
 збиток 2095 ( -659 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 127 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( -214 ) ( -276 )
Витрати на збут 2150 ( -655 ) ( -764 )
Інші операційні витрати 2180 ( -1612 ) ( -1052 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 0
 збиток 2195 ( -3013 ) ( -331 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 3 16
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( -73 ) ( -431 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( -15 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 0
 збиток 2295 ( -3083 ) ( -761 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 0
 збиток 2355 ( -3083 ) ( -761 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -3083 -761

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 293 281
Витрати на оплату праці 2505 198 331
Відрахування на соціальні заходи 2510 73 124
Амортизація 2515 305 304
Інші операційні витрати 2520 1612 1052
Разом 2550 2481 2092

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 13442040 13442040
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 13442040 13442040
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.22936 0.05661
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Чистий збиток за звiтний перiод складає 3083 тис.грн. за 2014р. Товаристом отримано чистий дохiд в сумi 3114 тис.грн. Найбiльшу частину в доходах складають доходи вiд основної дiяльностi. Витрати Товариства за 2014 рiк складають 6327 тис.грн. Основними складовими операцiйних витрат є матерiальнi затрати та iншi операцiйнi витрати.


Керівник

 

(підпис)

Скiбiцький Олександр Володимирович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Масна Марiя Тадеївна