Приватне акціонерне товариство "Тернопільголовпостач"

Код за ЄДРПОУ: 01882806
Телефон: (0352)23-54-57
e-mail: ternopiler@tgp.pat.ua
Юридична адреса: 46000, м. Тернопіль, Промислова, 20
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 00039002
Місцезнаходження Україна, Київська область, д/н, м. Київ, 01001, вул. Шевченка, 12/301А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 286518
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 201-51-57
Факс (044) 201-51-57
Вид діяльності дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Код за ЄДРПОУ09338427, тел/факс (0352) 525520. Мiсцезнаходження: 46008, м. Тернопiль, вул. Танцорова, 11. Здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi лiцензiї. Надає послуги по вiдкриттю та веденнi рахункiв цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний дипозитарiй України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, Київська область, д/н, м. Київ, 04071, вул. Нижнiй Вал17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Рiшення 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 279-12-13
Факс (044) 377-70-16
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю
Опис Обслуговує випуск емiсiй цiнних паперiв емiтента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариства з обмеженною вiдповiдальнiстю "Тер Аудит"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 2114164
Місцезнаходження Україна, Тернопільська область, д/н, м. Тернопiль, 46027, вул. Ст.Ринок, 3/61
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0378
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2002
Міжміський код та телефон (0352) 43-23-23
Факс (0352) 43-23-23
Вид діяльності Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтантам
Опис Надає аудиторськi послуги, згiдно укладенго договору.