Приватне акціонерне товариство "Тернопільголовпостач"

Код за ЄДРПОУ: 01882806
Телефон: (0352)23-54-57
e-mail: ternopiler@tgp.pat.ua
Юридична адреса: 46000, м. Тернопіль, Промислова, 20
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 26.04.2014
Кворум зборів** 75.26
Опис Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв сформований Наглядовою радою Товариства, пропозицiї щодо порядку денного загальних зборiв поступили вiд акцiонера який володiє iстотною участю акцiй товариства, данi пропозицiї були внесеннi до порядку денного у вiдповiдностi до законуУкраїни "Про акцiонернi товариства".
Порядок денний
1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв.
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть за звiтний 2013 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2013 рiк.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства.
8. Перевибори голови та членiв Наглядової Ради.
9. Перевибори голови та членiв Ревiзiйної комiсiї.
10. Про покриття збиткiв Товариства за 2013 рiк.


Так, як голову та членiв лiчильної комiсiї не обрано до їх обрання пiдрахунок голосiв здiйснюватиме реєстрацiйна комiсiя.
Пiсля чого, запропонував обрати голову та секретаря зборiв, зокрема, головою зборiв обрати Задорожну I.I., а секретарем зборiв Небесного В.В. В зв’язку з вiдсутнiстю iнших пропозицiй дану пропозицiю було поставлено на голосування.
Одноголосно прийнято рiшення обрати головою зборiв Задорожну I.I., а секретарем зборiв Небесного В.В.
Голова зборiв оголосила, що Запитання задаються в уснiй формi з дозволу голови зборiв. Голосування вiдкрите бюлетенями. Збори провести без перерви.

Голова зборiв запропонував обрати лiчильну комiсiю в складi трьох чоловiк – Масна Марiя Тадеївна – голова лiчильної комiсiї; Рейко Степан Андрiйович та Захiдний Володимир Йосипович - члени лiчильної комiсiї. Дану пропозицiю було поставлено на голосування.
Одноголосно прийнято рiшення обрати лiчильну комiсiю в складi трьох чоловiк - – Масна Марiя Тадеївна – голова лiчильної комiсiї; Рейко Степан Андрiйович та Захiдний Володимир Йосипович - члени лiчильної комiсiї.

Голова Зборiв запросив лiчильну комiсiю приступити до роботи.

Голова зборiв запропонував наступний регламент зборiв:

Регламент зборiв.
1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї. – 5 хв.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. – 5 хв.
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв.., доповiдь 5 хв., голосування 5 хв.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть за звiтний 2013 рiк, доповiдь 15 хв., обговорення i голосування 10 хв.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2013 рiк., доповiдь 10хв., обговорення i голосування 10 хв.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк., доповiдь 10 хв., обговорення i голосування 10 хв.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства, доповiдь 15 хв., обговорення i голосування 10 хв.
8. Перевибори голови та членiв Наглядової Ради, доповiдь 10 хв., обговорення i голосування 15 хв.
9. Перевибори голови та членiв Ревiзiйної комiсiї, доповiдь 10 хв., обговорення i голосування 15 хв.
10. Про покриття збиткiв Товариства за 2013 рiк, доповiдь 10 хв., обговорення i голосування 10 хв.
Запропонований головою зборiв Регламент було поставлено на голосування.
Одноголосно прийнято рiшення затвердити запропонований головою зборiв регламент.

Оскiльки регламент зборiв затверджений, голову, секретаря та членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв обрано, Голова Зборiв запропонував приступити до 4 питання порядку денного.

По четвертому питанню порядку денного виступив Голова Правлiння. Вiн зачитав звiт правлiння Товариства про про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 р. (Звiт додається). На голосування ставиться затвердження звiту Голови правлiння Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 р.
Одноголосно прийнято рiшення затвердити звiт Голови правлiння Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 р.

По питанню п’ятому порядку денного виступив Заступник Голови Правлiння. Вiн зачитав звiт Наглядової ради за 2013 рiк.
На голосування ставиться затвердити звiт Наглядової ради за 2013 рiк.
Одноголосно прийнято рiшення затвердити звiт Наглядової ради за 2013 рiк.

По питанню шостому порядку денного виступив Заступник Голови Правлiння. Вiн зачитав звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. (Звiт додається).
На голосування ставиться затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк.
Одноголосно прийнято рiшення затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк.

По питанню сьомому порядку денного виступив головний бухгалтер товариства. Вона зачитала рiчний звiт Товариства за 2013рiк
На голосування ставиться затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк
Одноголосно прийнято рiшення затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк

По питанню восьмому порядку денного виступив Заступник Голови Правлiння. Перевибори голови та членiв Наглядової Ради, який запропонував проголосувати за припинення повноважень Голови та Членiв Наглядової ради та переобрати їх в такому складi: Головою Наглядової Ради Левчук О.I., та Членiв Наглядової Ради в складi: Марченко В.О., Пилипчук П.П., Олiйник I.Ю., та юридичну особу ТОВ «ТК «Рiвнекомунпостач».
Дану пропозицiю було поставлено на голосування.
Прийнято рiшення припинити повноваження Голови та Членiв Наглядової ради та обрати Головою Наглядової Ради Левчука О.I., та Членiв Наглядової Ради в складi: Марченко В.О., Пилипчук П.П., Олiйник I.Ю., та юридичну особу ТОВ «ТК «Рiвнекомунпостач».

По питанню дев‘ятому порядку денного виступив Заступник Голови Правлiння. Перевибори голови та членiв Ревiзiйної комiсiї, який запропонував який запропонував проголосувати за припинення повноважень Голови та Членiв Ревiзiйної комiсiї та переобрати їх в такому складi: Головою Ревiзiйної комiсiї – Данкiн О.О., та Членiв Ревiзiйної комiсiї в складi: Богуславський В.Т., Уяс О.Г.
Прийнято рiшення припинити повноваження Голови та Членiв Ревiзiйної комiсiї та обрати Головою Ревiзiйної комiсiї – Данкiн О.О., та Членiв Ревiзiйної комiсiї в складi: Богуславський В.Т., Уяс О.Г.

По питанню десятому порядку денного виступив головний бухгалтер товариства Вона висунула пропозицiї щодо покриття збиткiв Товариства за 2013 рiк.
На голосування ставиться питання про покриття збиткiв Товариства за 2013 рiк.
Одноголосно прийнято рiшення про покриття збиткiв Товариства за 2013 рiк.

Iз заключним словом виступив Голова зборiв, яка повiдомила, що порядок денний чергових загальних зборiв акцiонерiв вичерпано та подякувала усiм акцiонерам, представникам акцiонерiв, iншим учасникам зборiв, гостям та всiм, кого було залучено до пiдготовки та проведення загальних зборiв акцiонерiв за плiдну працю.

Зауважень до ведення зборiв не надходило.

Голова зборiв оголосив черговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Тернопiльголовпостач" закритими.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.