Приватне акціонерне товариство "Тернопільголовпостач"

Код за ЄДРПОУ: 01882806
Телефон: (0352)23-54-57
e-mail: ternopiler@tgp.pat.ua
Юридична адреса: 46000, м. Тернопіль, Промислова, 20
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юредичних осiб вiдсутнi, тому що емiтент не брав участi у створеннi таких осiб. Iнформацiя про корпоративного секретаря вiдсутня, так як даної посади на пiдприємствi не має, в роздiлi Опис бiзнесу зазначино - на кого покладенi обов'язки корпоативного секретря. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, оскiльки емiтант не має у статутному фондi державної частки i не займає стратегiчне значення для економiки табезпеки держави чи монопольне (домiнуюче) становище, i рейтингової оцiнки емiтанта та його цiнних паперiв не здiйснював. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, так як за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi 2013 i 2014 календарних рокiв отримано збитки. Iнформацiя про облiгацiї вiдсутня, так як облiгацiї ПАТ не випускало. Iнформацiя про iншi цiннi папери вiдсутня, оскiльки ПАТ не випускало iншi цiннi папери. Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня, так як ПАТ не випускало похiднi цiннi папери. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, тому що емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював викуп власних акцiй. Iнформацiя про обсяг виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не додається, оскiльки ПАТ не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу, води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, оскiльки ПАТ не випускало борговi цiннi папери. Iнформацiя згiдно п. 18-28 вiдсутня, так як ПАТ не є суб'єктом, що здiйснює випуск iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та ФОН. Вiдомостi про аудиторський висновок вiдсутнi, оскiльки iнформацiя подається згiдно п.29 даного змiсту. Фiнансова звiтнiсть емiтанта, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку вiдсутня, оскiльки звiтнiсть за даний перiод складається за мiжнародними стандартами. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, так як товариство не випускало цiльових облiгацiй виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.