Приватне акціонерне товариство "Тернопільголовпостач"

Код за ЄДРПОУ: 01882806
Телефон: (0352)23-54-57
e-mail: ternopiler@tgp.pat.ua
Юридична адреса: 46000, м. Тернопіль, Промислова, 20
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариства з обмеженною вiдповiдальнiстю "Тер Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 2114164
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, м.Тернопiль, вул. Ст.Ринок, 3/61, 46027
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0378, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Тернопiльголовпостач» Керiвництву ПАТ «Тернопiльголовпостач» Основнi вiдомостi про емiтента Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство «Тернопiльголовпостач» Код ЄДРПОУ 01882806 Мiсцезнаходження 46019, Україна, Тернопiльська обл., м. Тернопiль, вул. Промислова 20 Дата державної реєстрацiї 21.07.1993р. Основний вид дiяльностi 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель Директор Скiбiцький Олександр Володимирович Контактний телефон (0352) 235457 § 1. ВСТУПНИЙ Нами, незалежною аудиторською фiрмою «Тер Аудит» проведено аудиторську перевiрку щодо достовiрностi, повноти та вiдповiдностi встановленим законодавством вимог щодо формування фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Тернопiльголовпостач» (далi – «ПАТ «Тернопiльголовпостач» та/або «Товариство»), що додається та включає загальну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства: - баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року (форма № 1); - звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2014 рiк (форма № 2); - звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2014 рiк (форма № 3); - звiт про власний капiтал за 2014 рiк (форма № 4); - примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма № 5); - додаток до примiток до рiчної фiнансової звiтностi «Iнформацiя за сегментами» (форма №6). Зазначенi звiти складають Фiнансову звiтнiсть ПАТ «Тернопiльголовпостач». Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть. Вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання Фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства” вiд 17.09.2008 р. № 514-VI, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та iнших нормативно-правових актiв України та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає прийнятним для того щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi щоб остання не мiстила суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки, несе управлiнський персонал ПАТ «Тернопiльголовпостач». Вiдповiдальнiсть аудитора. Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо Фiнансової звiтностi на пiдставi проведеної аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). За цими Стандартами ми повиннi дотримуватися етичних вимог, а також спланувати i провести аудиторську перевiрку з метою отримання достатнього рiвня впевненостi у тому, що звiтнiсть не мiстить суттєвих помилок i перекручень. Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом проведення вибiркової перевiрки на вiдповiднiсть даних первинних документiв даним синтетичного та аналiтичного облiку, тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосовуваних принципiв бухгалтерського облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi та ведення податкових розрахункiв. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв та зобов'язань Товариства станом на дату складання балансу, оскiльки ця дата передувала запрошенню нас як аудиторiв. Через специфiку облiку активiв та розрахункiв ми не змогли перевiрити їх фактичну наявнiсть та стан на дату складання балансу за допомогою iнших аудиторських процедур. Iнформацiя, що мiститься у цьому висновку, базується на даних бухгалтерського облiку, звiтностi та документах ПАТ «Тернопiльголовпостач», що були наданi аудиторам керiвниками та працiвниками Товариства, яка вважається надiйною i достовiрною. Систему бухгалтерського облiку органiзовано у вiдповiдностi до обраної та затвердженої Товариством облiкової полiтики. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази i проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки. § 2. АУДИТОРСЬКА ДУМКА На нашу думку, фiнансова звiтнiсть ПАТ «Тернопiльголовпостач» справедливо i достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, вiдображає його фiнансовий стан на 31.12.2014 р., результати дiяльностi та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно облiковiй полiтицi Товариства, Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi, вимогам iнших законодавчих i нормативних актiв України. Вiдповiдно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку ми висловлюємо модифiковану думку щодо повного комплекту фiнансової звiтностi у виглядi модифiкованого аудиторського висновку складеного в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi.
§ 3. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ 1. Активи. За станом на 31.12.2014 р. загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 2014 року зменшилися (на 25,42 %) i вiдповiдно складають 13970 тис. грн. Змiна активiв вiдбулася за рахунок: - зменшення залишкової вартостi основних засобiв внаслiдок їх списання та зносу на 526 тис. грн.; - зменшення вартостi запасiв на 1050 тис. грн., в тому числi за рахунок зменшення товарiв на 1046 тис. грн.; необоротних активiв утримуваних для продажу – 5354 тис. грн. - збiльшення дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги на 1314 тис. грн., за виданими авансами на 788 тис. грн. Iншi змiни у складi активiв Товариства не мали суттєвого впливу на загальнi активи ПАТ «Тернопiльголовпостач». Станом на 31.12.2014 р. у складi основних засобiв перебувають об’єкти основних засобiв, на суму 6133 тис. грн. (залишкова вартiсть), в т. ч.: будинки, споруди та передавальнi пристрої – 6083тис. грн.; машини та обладнання – 14 тис. грн.; транспортнi засоби – 15 тис. грн.; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи – 21 тис. грн.;. Сума нарахованого зносу протягом 2014 р. на основнi засоби та нематерiальнi активи (в т.ч. тi, що вибули протягом року) склала – 305 тис. грн. Амортизацiя нараховується за прямолiнiйним методом. Строки корисного використання об’єктiв основних засобiв вiдповiдають аналогiчним строкам передбачених у Податковому кодексi України: 3 група – 20 рокiв; 4 група – 5 рокiв; 5 група – 5 рокiв; 6 група – 4 роки; 9 група – 12 рокiв. За 2014 рiк вибуло об’єктiв основних засобiв на загальну суму – 381 тис. грн., в т. ч. сума зносу – 156 тис. грн., з них 225 тис. грн. списано згiдно суду за рiшенням суду Основнi засоби та нематерiальнi активи Товариства вiдображаються в облiку за первiсною вартiстю. Станом на 31.12.2014 р. у складi основних засобiв є об’єкти, якi знаходяться в заставi. Для оцiнки списання запасiв Товариство використовує згiдно визначеної облiкової полiтики метод ФIФО. У складi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2014 р. наявна не суттєва заборгованiсть iз строком понад 12 мiсяцiв на суму 149 тис. грн. (7,47 % вiд загальної), та заборгованiсть iз строком понад 18 мiсяцiв – 533 тис. грн. (26,72 %) Остання пiдлягає списанню у 2015 роцi. На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. 2. Зобов'язання. Станом на 31.12.2014 р. загальнi зобов'язання Товариства в порiвняннi з даними на початок 2014 року зменшились на 1678 тис. грн. до рiвня 11855 тис. грн. i становлять 84,86% загальних активiв Товариства. Зменшення зобов’язань спричинено головним чином за рахунок змiни в структурi iнших довгострокових зобов’язань i забезпечень на 1141 тис. грн. внаслiдок використання цiльового фiнансування для будiвництва об’єктiв житлової нерухомостi, а також зменшення рiвня поточної заборгованостi: за товари, роботи, послуги на 571 тис. грн.; за одержаними авансами на 84 тис. грн.; Збiльшення зобов'язань вiдбулося лише за статтею поточної заборгованостi за розрахунками з бюджетом на 137 тис. грн. основну суму збiльшення складає сума податку на додану вартiсть донараховану за рiшенням суду. Iншi змiни у складi зобов’язань не мали суттєвого впливу на загальнi зобов’язання ПАТ «Тернопiльголовпостач». Протягом 2014 р. Товариство не нараховувало будь-яких забезпечень наступних виплат i платежiв. На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. 3. Власний капiтал. Станом на 31.12.2014 р. загальний розмiр власного капiталу Товариства складає 2115 тис. грн., з яких - зареєстрований капiтал – 3361 тис. грн., додатковий капiтал – 4068 тис. грн., резервний капiтал – 25 тис. грн.; непокритий збиток – 5339 тис. грн. Суттєве зменшення розмiру власного капiталу спричинено збитками у розмiрi 3083 тис. грн. Статутний капiтал розподiлений на 13442040 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Усi акцiї, що складають статутний капiтал Товариства, повнiстю сплаченi акцiонерами у встановленому законодавством України порядку. Чистий збиток на одну акцiю за результатами дiяльностi 2014 року складає 0,23 грн., що на 0,17 грн. є бiльшим в порiвняннi з попереднiм роком. Тобто спостерiгається зростання чистого збитку на одну акцiю. На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi Товариства в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. 4. Вартiсть чистих активiв. Вартiсть чистих активiв Товариства є меншою вiд мiнiмальних вимог законодавства. Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено за Методичними рекомендацiях щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 р. № 485.
5. Прибуток (збитки). Збиток за звiтний перiод складає 3083 тис. грн. За 2014 р. Товариством отримано вiд основної дiяльностi (будiвництво житлових та нежитлових будiвель) чистих доходiв вiд реалiзацiї у сумi 3114 тис. грн. У складi iнших операцiйних доходiв 127 тис. грн. вiдображено суми за наданi послуги товариством та доходи отриманi вiд здавання металобрухту списаних об’єктiв необоротних активiв. Витрати Товариства за 2014 рiк складають 6327 тис. грн. Основними складовими операцiйних витрат є собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) – 3773 тис. грн.; адмiнiстративнi витрати – 214 тис. грн.; витрати на збут – 655 тис. грн. та iншi операцiйнi витрати – 1612 тис. грн. Фiнансовi витрати у 2014 роцi становлять 73 тис. грн. (вiдсотки за користування кредитами банкiв) Товариство перебувало у 2014 р. на єдиному податку 3 %. Є платником податку на додану вартiсть. На думку аудитора, розкриття iнформацiї про прибуток подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. 6. Фiнансовий стан. Показники фiнансового стану Товариства на дату Балансу та у порiвняннi з аналогiчними показниками попереднього року характеризуються такими даними: Показники Розрахункове значення Фактичне значення за 2014 р. Фактичне значення за 2013 р. 1 2 3 4 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К1) 0,25 min 0,5 max 0,19 0,18 2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) (К2) 1,0 min 2,0 max 0,8 0,65 3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) (К3) 0,5 min 0,15 0,28 4. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) (К4) 0,5 min 1,0 max 5,6 2,6 5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К5) 0 min -0,19 -0,05 — Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К1). Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує те, наскiльки ймовiрне негайне погашення поточних зобов’язань за рахунок грошових коштiв i їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй. Розрахункове оптимальне значення (К1)– в межах 0,25-0,5. Вважається, що боржник має бути готовим негайно погасити 25% поточних боргових зобов’язань. Разом з тим, значнi залишки грошових коштiв на рахунках у банку чи касi (К1 > 0,5) можуть свiдчити про неефективну полiтику щодо їх використання, невдало складенi чи вiдсутнi плани грошових потокiв. На дату Балансу коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi в Товариства становить 0,19 що характеризується як добре (“3”). - Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) (К2). Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) (К2) характеризує спроможнiсть пiдприємства за рахунок наявних оборотних активiв виконувати свої грошовi зобов'язання, передусiм сплачувати борги. Розрахункове оптимальне значення (К2)– в межах 1,0-2,0. Для забезпечення належного рiвня платоспроможностi пiдприємствам доцiльно забезпечувати таку структуру активiв та пасивiв, при якiй величина оборотних активiв була б не меншою вiд величини поточних боргових зобов'язань. Тодi за рахунок грошових коштiв вiд поточної реалiзацiї оборотних активiв забезпечується своєчасне погашення поточних зобов'язань. Значення коефiцiєнта загальної лiквiдностi залежить передусiм вiд величини робочого капiталу, тобто вiд величини власних оборотних коштiв, авансованих на формування оборотних активiв. Iз збiльшенням величини i частки власних оборотних коштiв зменшується потреба в зовнiшнiх iнвестицiях (поточних зобов'язаннях) i пiдвищується їх лiквiднiсть. При доведеннi частки власних оборотних коштiв у формуваннi оборотних активiв до 50 %, пiдприємство забезпечить 200 % поточної лiквiдностi зобов'язань (100 х 100 / 50), належний iмiдж та необхiдну кредитоспроможнiсть. На дату Балансу коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) в Товариства становить 0,8, що характеризується добре (“3”).
- Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) (К3). Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) (К3) характеризує частку власного капiталу в сукупному капiталi. Розрахункове оптимальне значення (К3) – не менше 0,5. Чим бiльше значення цього показника, тим бiльшою є фiнансова незалежнiсть пiдприємства вiд кредиторiв. Мiнiмальна частка власного капiталу повинна складати не менше 50 % сукупного капiталу, задiяного в господарськiй дiяльностi. Вона засвiдчує можливiсть пiдприємства погасити борги власними коштами. На дату Балансу коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) в Товариства становить 0,15, що характеризується незадовiльно (“1”). - Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) (К4). Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) (К4 характеризує пропорцiю рiзних джерел фiнансування господарської дiяльностi (позикового i власного капiталу, прийнятих за 1). Пiд позиковим капiталом розумiють довгостроковi i поточнi зобов'язання пiдприємства. Розрахункове оптимальне значення (К4) – у межах 0,5- 1,0. Для пiдприємств зi сталими показниками фiнансово-господарської дiяльностi, якi забезпечують рентабельну роботу i самофiнансування, значення коефiцiєнта фiнансової стiйкостi є економiчно доцiльним в розмiрi >= 0,5. Максимально допустиме значення коефiцiєнта фiнансової стiйкостi - не бiльше 1, яке засвiдчує не тiльки ступiнь ризикованостi дiяльностi, але й можливiсть пiдприємства погасити борги власним капiталом. На дату Балансу коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) в Товариства становить 5,6, що характеризується незадовiльно (“1”). – Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К5). Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К5) характеризує операцiйну ефективнiсть пiдприємства та розраховується як спiввiдношення чистого прибутку до середньорiчної величини активiв. Ця залежнiсть може бути виражена за формулою: Рск = По / А, де По - операцiйний прибуток; А - активи пiдприємства, в якi вкладений сукупний капiтал. Рентабельнiсть активiв залежить вiд рентабельностi обороту (По / О) i фондовiддачi активiв (О / А), де О - оборот вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг). Розрахункове оптимальне значення (К5) – не менше 0. Спiввiдношення прибутку й активiв вiдображає можливiсть пiдприємства до їх оновлення без залучення зовнiшнiх джерел фiнансування. Чим бiльший цей показник, тим бiльша можливiсть пiдприємства для фiнансування свого розвитку. Якщо ж динамiка цього показника має тенденцiю до зменшення, це означатиме, що з часом пiдприємство втратить можливiсть самостiйно фiнансувати оновлення своїх основних та оборотних засобiв. У разi вiд'ємного значення коефiцiєнта це означатиме Для пiдприємства необхiднiсть залучення коштiв для фiнансування оборотних активiв i зменшення власного капiталу. На дату Балансу коефiцiєнт рентабельностi активiв в Товариства становить -0,19, що характеризується незадовiльно (“1”). - Загальна оцiнка фiнансового стану Товариства Шкала iнтегральної оцiнки фiнансового стану пiдприємства характеризується значеннями: “незадовiльно” (1-7 балiв), “задовiльно” (8-71 бали), “добре” (71-107 балiв), “дуже добре” (бiльше 108 балiв). Iнтегральний показник фiнансового стану пiдприємства розраховується як добуток оцiнок (в балах) за окремими показниками фiнансового стану. На дату балансу iнтегральний показник оцiнки фiнансового стану Товариства характеризує його загальний фiнансовий стан як задовiльний. Директор-аудитор _____________________ /Лучко М. Р./ м. Тернопiль, 08.04.2015 р. сертифiкат аудитора – серiя "А" № 001226 Основнi вiдомостi про аудитора Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ”Тер Аудит” Код ЄДРПОУ 21141644 Мiсцезнаходження 46027, Україна, м. Тернопiль, вул. Ст. Ринок, буд. 3 кв. 61 Реєстрацiйнi данi: Зареєстроване Виконавчим комiтетом Тернопiльської мiської ради 06.10.1994 р. за № 1 646 120 0000 000324 Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги Свiдоцтво № 0378 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. за № 98 . Термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 30.11.2015 р. за рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.11.2010 р. за № 222/3 Номер та дата видачi Свiдоцтва про перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг Свiдоцтво № 249/5 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.04.2012 р. Термiн дiї Свiдоцтва до 31.12.2017 р. Директор Лучко Михайло Романович Iнформацiя про директора Сертифiкат аудитора - Серiя "А" № 001226, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 28 квiтня 1994 р. за № 14. Термiн дiї сертифiкату продовжений до 28 квiтня 2018 р. згiдно рiшення Аудиторської палати України вiд 25 квiтня 2013 р. за № 268/2. Контактний телефон (0352) 43-23-23