Приватне акціонерне товариство "Тернопільголовпостач"

Код за ЄДРПОУ: 01882806
Телефон: (0352)23-54-57
e-mail: ternopiler@tgp.pat.ua
Юридична адреса: 46000, м. Тернопіль, Промислова, 20
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 2080 X X
у тому числі:
Короткостроковий кредит банку30.04.200820802531.03.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 225 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 9568 X X
Усього зобов'язань X 11855 X X
Опис Поточнi забов"язання включають в себе :
кредиторська заборгованiсть за товари та послуги 5966 тис. грн.,
з одержаних авансiв 251 тис.грн.,
зi страхування 4 тис.грн.,
з оплати працi 7 тис.грн.,
розрахунок з учасниками 8 тис.грн.,
iншi поточнi забов'язання 1477тис.грн. Кредит пролонгований.
Iншi довгостроковi зобов'язання 2062 тис.грн.