Приватне акціонерне товариство "Тернопільголовпостач"

Код за ЄДРПОУ: 01882806
Телефон: (0352)23-54-57
e-mail: ternopiler@tgp.pat.ua
Юридична адреса: 46000, м. Тернопіль, Промислова, 20
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 6659 6133 0 0 6659 6133
будівлі та споруди 6594 6083 0 0 6594 6083
машини та обладнання 18 14 0 0 18 14
транспортні засоби 26 15 0 0 26 15
інші 21 21 0 0 21 21
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 6659 6133 0 0 6659 6133
Опис До складу основних засобiв входять: будинки, споруди та передавальнi пристрої, машини та обладнання, транспортнi засоби, iншi основнi засоби. Первiсна вартiсть основних засобiв на почток року складає 12736 тис.грн в т.ч. будинки та споруди 11768тис.грн, машини та обладнання 522 тис.грн, транспортнi засоби 303 тис.грн, iнструменти та обладнання 104 тис.грн, iншi 39 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець року складає 12359 тис.грн в т.ч. будинки та споруди 11768 тис.грн, машини та обладнання 522 тис.грн, транспортнi засоби 303 тис.грн, iнструменти та обладнання 28 тис.грн, iншi 42 тис.грн. Знос основних засобiв на початок року складає 6077 тис.грн в т.ч. будинки та споруди 5174 тис.грн, машини та обладнання 50 тис.грн, транспортнi засоби 277 тис.грн, iнструменти та обладнання 102 тис.грн, iншi 20 тис.грн. Знос основних засобiв на кiнець року складає 6226 тис.грн в т.ч. будинки та споруди 5460 тис.грн, машини та обладнання 429 тис.грн, транспортнi засоби 288 тис.грн, iнструменти та обладнання 28 тис.грн, iншi 21 тис.грн.
Ступiнь зносу основних засобiв на початок року становить 45,3%, в т.ч. будiвлi i споруди – 41,5% , машини та обладнання - 95,5%, транспортнi засоби – 87,1%, iнструменти та обладнання 96,1% iншi основнi засоби – 55.2%.
Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець року становить 50,4%, в т.ч. будiвлi i споруди – 47,3%, машини та обладнання - 99%, транспортнi засоби – 95% iнструменти та обладнання 100% iншi основнi засоби – 50%.
Змiни у вартостi основних засобiв обумовленi надходженням основних засобiв, надходженням основних засобiв, вибуттям основних засобiв. Вибуло за звiтний перiод основних засобiв первiсною вартiстю 381 тис.грн, знос яких становить 156 тис.грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводилося згiдно вимог П(С)БО № 7 "Основнi засоби" iз застосуванням прямолiнiйного методу. За звiтний перiод нараховано амортизацiї 305 тис.грн, в т.ч. будинки та споруди 286 тис.грн, машини та обладнання 4 тис.грн, транспортнi засоби 11 тис.грн, iнструменти та обладнання 2 тис.грн. Основнi засоби частково перебувають в банкiвськiй заставi. Мiсцезнаходження основних засобiв:46019, м.Тернопiль, вул.Промислова, 20.Основнi засоби задiянi на 80 %. Термiни користування для основних засобiв встановленi чинним законодавством: будинки та споруди - 20 рокiв; машини та обладнання - 5 рокiв; транспортнi засоби - 5 рокiв; iнструменти та обладнання - 4 роки. Спосiб утримання - власнi кошти. Планiв з приводу капiтального будiвництва найближчим часом пiдприємство не має. Розширення або удосконалення основних засобiв товариство проводить по мiрi наявностi вiльних коштiв та залежить вiд суми отриманого чистого прибутку та потреб товариства.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 2115 5198
Статутний капітал (тис.грн.) 3361 3361
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 3361 3361
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв менша вiд статутний капiтал на 1246 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 1246 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.