Приватне акціонерне товариство "Тернопільголовпостач"

Код за ЄДРПОУ: 01882806
Телефон: (0352)23-54-57
e-mail: ternopiler@tgp.pat.ua
Юридична адреса: 46000, м. Тернопіль, Промислова, 20
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Скiбiцький Олександр Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

24.04.2015

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публычне акцiонерне товариство "Тернопiльголовпостач"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 01882806
4. Місцезнаходження Україна, 46019, Тернопільська область, д/н, м.Тернопiль, Промислова, 20
5. Міжміський код, телефон та факс (0352)23-54-57, (0352)23-54-57
6. Електронна поштова адреса ternopiler@ukrpost.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2015

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

д/н, Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

27.04.2015

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://tgp.pat.ua/emitents/reports/year

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

27.04.2015

(дата)