Приватне акціонерне товариство "Тернопільголовпостач"

Код за ЄДРПОУ: 01882806
Телефон: (0352)23-54-57
e-mail: ternopiler@tgp.pat.ua
Юридична адреса: 46000, м. Тернопіль, Промислова, 20
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТЕРНОПIЛЬГОЛОВПОСТАЧ»
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року

1. IНФОРМАЦIЯ ПРО ПIДПРИЄМСТВО
_ Публiчне акцiонерне товариство «ТЕРНОПIЛЬГОЛОВПОСТАЧ» (надалi ПАТ «ТЕРНОПIЛЬГОЛОВПОСТАЧ» або Товариство) засноване на пiдставi наказу регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Тернопiльськiй областi вiд 25 грудня 1996 року як ВАТ "Тернопiльголовпостач", про що надано свiдоцтво серiї А00 за № 840791 та зроблено запис в журналi облiку реєстрацiї за № 1 646 108 0003 000694.
На виконання вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.02.2011 року змiнено назву пiдприємства на Публiчне акцiонерне товариство «ТЕРНОПIЛЬГОЛОВПОСТАЧ» (свiдоцтво серiя А01 № 653784 та зроблено запис в журналi облiку реєстрацiї за № 1 646 105 0011 000694.
ПАТ «ТЕРНОПIЛЬГОЛОВПОСТАЧ» є юридичною особою, має самостiйний баланс, печатку зi своїм найменуванням. Товариство дiє на засадах госпрозрахунку, укладає угоди iз зацiкавленими пiдприємствами, установами, органiзацiями та громадянами.
Предмет i цiлi дiяльностi, а також повноваження органiв управлiння Товариства визначаються Статутом, який розроблений та зареєстрований у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства.
Товариство функцiонує на законних засадах i в своїй дiяльностi керується чинним законодавством України та засновницькими документами.
? ПАТ «ТЕРНОПIЛЬГОЛОВПОСТАЧ» зареєстровано платником податкiв в Тернопiльське об’єднанiй ДПI та взято на облiк в:
? в Пенсiйному фондi України як платник єдиного внеску за № 19181039;
? в Тернопiльському мiському вiддiленнi Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi за № 632;
? в Фондi загальнообов’язкового соцiального страхування на випадок безробiття № 190105497;
? у Фондi соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України за № 19181039.
Акцiї товариства вiльно обертаються на вiдкритому ринку цiнних паперiв.
Основна дiяльнiсть Товариства:
41.20 – Будiвництво житлових i не житлових будiвель;
46.71 – Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами;
46.73 – Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням;
46.90- Неспецiалiзована оптова торгiвля;
49.41 – Вантажний автомобiльний транспорт;
68.20 – Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;
71.11 – Дiяльнiсть у сферi архiтектури;
74.90 – Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н.в.i.у.
Виробничi потужностi сконцентрованi в Українi.
ПАТ «ТЕРНОПIЛЬГОЛОВПОСТАЧ» є товариством, яке знаходиться у приватнiй власностi.
Юридична адреса Товариства: Україна, 46019, Тернопiльська обл., м. Тернопiль, вул. Промислова, 20.
Товариство дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв не має.
Органiзацiйна структура ПАТ "Тернопiльголовпостач" складається з таких пiдроздiлiв:
1) апарат адмiнiстрацiї: адмiнiстрацiя, кадри; фiнансово-бухгалтерська служба; служба головного iнженера (технiчний вiддiл);
2) структурнi пiдроздiли, що безпосередньо задiянi на отриманнi доходiв: торгiвельний вiддiл, вiддiл капiтального будiвництва, водiї грузового автотранспорту;
3) допомiжнi служби: сторожi, водiї легкового автотранспорту, прибиральницi, ремонтно-будiвельна група, монтери колiї, вантажники.
Особи, вiдповiдальнi за фiнансово-господарський стан об’єкта (прiзвище, iм’я та по-батьковi):
- директор – Скiбiцький Олександр Володимирович;
- головний бухгалтер – Масна Марiя Тадеївна.

2. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ
Фiнансова звiтнiсть за 2013 складена на основi бухгалтерських даних вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ), мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачень, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, якi є чинними на 31.12.2013 року та офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Застосована Товариством облiкова полiтика вiдповiдає тiй, що використовувалась у попередньому фiнансовому роцi.
Iнформацiю про облiкову полiтику Товариства, яка вiдсутня у фiнансових звiтах, але є обов’язковою вiдповiдно до МСФЗ, а також додатковий аналiз статей звiтностi вiдображено у примiтках до рiчної фiнансової звiтностi, якi мають таку структуру: iнформацiя про Товариство; база пiдготовки фiнансової звiтностi; iстотнi бухгалтерськi оцiнки; основнi принципи бухгалтерського облiку; деталiзацiя основних статей звiтностi; операцiї з пов’язаними сторонами; фактичнi та потенцiйнi зобов’язання; подiї пiсля дати фiнансової звiтностi.

3. ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ЗВIТНОСТI ТА ОСНОВНI ОБЛIКОВI ПРИНЦИПИ
Бухгалтерський облiк ведеться Товариством вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 р. № 996-XIV та затверджених П(С)БО, опублiкованих МСФЗ та МСБО та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку, фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог МСФЗ.
Основуючись на економiчнiй сутностi операцiй та обставин дiяльностi, пiдприємство визначило українську гривню як валюту вимiру та представлення. Виходячи з цього, операцiї в iнших валютах, нiж гривня, розглядаються як операцiї в iноземних валютах.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано iнше. Всi чисельнi показники, представленi в звiтi, округленi до (ближньої) тисячi.
Основними елементами фiнансової звiтностi є такi:
- активи;
- зобов’язання;
- власний капiтал;
- доходи, витрати, прибутки i збитки;
- рух грошових коштiв.
Оцiнки в вiдношеннi до вхiдних залишкiв балансу станом на 01 сiчня 2013 року, а також сум всiх iнших перiодiв, наданих в фiнансовiй звiтностi згiдно МСФЗ, виконуються в вiдношеннi з мiжнародними стандартами.
Фiнансова звiтнiсть складається iз:

№ п/п Назва форми звiтностi Призначення звiтностi
1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан) Iнформацiя про фiнансове становище на певну дату
2 Звiт про фiнансовi результати Iнформацiя про доходи, витрати та фiнансовi результати дiяльностi за звiтний перiод
3 Звiт про рух грошових коштiв Iнформацiя про надходження i вибуття грошових коштiв унаслiдок операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi протягом звiтного перiоду
4 Звiт про власний капiтал Iнформацiя про змiни у власному капiталi протягом звiтного перiоду
5 Примiтки до фiнансової звiтностi Розкриття iнформацiї про дiяльнiсть

Дана фiнансова звiтнiсть затверджена вищим органом "25" лютого 2014 року.
Фiнансовi звiти правдиво вiдображують фiнансове становище, фiнансовi результати дiяльностi та потоки грошових коштiв Товариства.
Необхiдною умовою правдивого вiдображення дiяльностi Товариства є подання iнформацiї у спосiб, який забезпечує якiснi характеристики фiнансових звiтiв.
Якiснi характеристики визначають ступiнь корисної iнформацiї, наведеної у фiнансових звiтах. Концептуальна основа МСФЗ мiстить чотири основнi якiснi характеристики фiнансової iнформацiї: зрозумiлiсть, доречнiсть, достовiрнiсть та зiставнiсть.
Для правдивого вiдображення фiнансового становища i результатiв дiяльностi Товариства при складаннi фiнансових звiтiв дотримано:
? основи безперервностi дiяльностi;
? основи нарахування;
? окремого подання активiв i зобов’язань, доходiв i витрат;
? окремого подання та об’єднання статей, виходячи з їхньої суттєвостi;
? послiдовностi подання iнформацiї;
? зiставностi iнформацiї.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi безперервної дiяльностi.
Безперервнiсть дiяльностi означає, що керiвництво не має намiру лiквiдувати Товариство або припинити операцiї або не iснує реальної альтернативи, крiм як зробити це. Тому при пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво здiйснює оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть.
Визнанню належать всi активи i зобов’язання, якi вiдповiдають критерiям згiдно з МСФЗ. Всi визнанi активи та зобов’язання оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ по собiвартостi або по справедливiй вартостi.
Для складання фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ керiвництво проводило оцiнку активiв, зобов’язань, доходiв та видаткiв на основi принципу обачностi.

4. ЗДАТНIСТЬ ТОВАРИСТВА ПРОДОВЖУВАТИ ДIЯЛЬНIСТЬ НА БЕЗПЕРЕРВНIЙ ОСНОВI
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, Товариство отримало чистий збиток в сумi 761 тис грн., i на зазначену дату поточнi зобов’язання перевищували поточнi активи на 3612 тис. грн.

5. ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПРИНЦИПIВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ

5.1. Грошовi кошти i їх еквiваленти
Грошовi кошти Товариства станом на 31.12.2013 р. зберiгаються на банкiвських рахунках та у касi. Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi", затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. № 637.
Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в банках, в касi, грошовi документи та еквiваленти грошових коштiв.
Станом на 31 грудня 2013 року в Товариства є грошовi кошти в нацiональнiй валютi в сумi 12 тис. грн. (на поточному рахунку в банку).
Обмеження права пiдприємства на користування грошовими коштами у 2013 роцi вiдсутнi.

5.2. Основнi засоби
Основними засобами в Товариствi вважаються тi активи, якi воно придбає (створює) з метою використання їх у процесi своєї основної дiяльностi, а також для здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року i первiсна вартiсть яких перевищує 2500 грн. Одиницею облiку основних засобiв вважається окремий об’єкт. Всi об'єкти основних засобiв розподiленi на окремi групи.
У звiтному перiодi облiк надходжень, реалiзацiї, iншого вибуття, визнання та оцiнка основних засобiв проводився з врахуванням вимог МСБО № 16 "Основнi засоби".
Щодо усiх груп та видiв основних засобiв Товариство дотримується єдиної полiтики визначення балансової вартостi та методiв нарахування амортизацiї.
Всi основнi засоби вiдображенi за собiвартiстю (первiсна вартiсть за мiнусом зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi). Собiвартiсть основних засобiв включає цiну придбання, включаючи iмпортнi мита та податки на придбання, якi не пiдлягають вiдшкодуванню, пiсля вирахування торгiвельних знижок та цiнових знижок, будь-якi витрати, якi безпосередньо пов`язанi з доставкою основних засобiв до мiсця розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом, первiсну попередню оцiнку витрат на демонтаж, перемiщення об`єкта та вiдновлення територiї, на якiй вiн розташований, зобов'язання за якими Товариство взяло на себе.
При необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу Товариство визнає подiбнi компоненти як окремi активи з вiдповiдними їм iндивiдуальними термiнами корисного використання i амортизацiєю. Аналогiчним чином, при проведеннi основного технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним, визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як замiна об’єктiв основних засобiв, якщо виконуються всi критерiї визнання. Всi iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються в звiтi про прибутки та збитки у момент понесення.
Доходи чи витрати вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння надходжень вiд реалiзацiї та балансової вартостi i включаються в iншi доходи або витрати вiд дiяльностi.
Залишкова вартiсть основних засобiв визначається як рiзниця мiж первiсною вартiстю та сумою нарахованого зносу.
Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв, згiдно з облiковою полiтикою, прирiвнюється до нуля.
Лiквiдацiйна вартiсть, термiн корисного використання i методи амортизацiї активiв аналiзуються в кiнцi кожного рiчного звiтного перiоду i при необхiдностi корегуються.
Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом i за 2013 рiк складає 304 тис. грн. Перерахунок амортизацiї за методами МСБО 16 «Основнi засоби» не проведений з причини того, що вiдсутня оцiнка незалежним експертом справедливої вартостi основних засобiв. Спираючись на те, що МСФЗ 1.16 висловлює право суб'єкта господарювання оцiнювати об'єкти основних засобiв на дату переходу на МСФЗ, та можливiсть звiльнення вiд вимог, коли вартiсть дотримання цих вимог iмовiрно перевищує вигоди користувачiв фiнансової звiтностi (МСФЗ 1.В4), враховуючи ретельний пiдхiд до оцiнки первiсної вартостi основних засобiв та документальне пiдтвердження облiкових даних, нами прийнято рiшення не здiйснювати коригування амортизацiйних вiдрахувань.
На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть, знос та залишкова вартiсть основних засобiв у розрiзi груп є такими:
(тис. грн.)
Групи основних засобiв Первiсна вартiсть Строк корисного використання (роки) Знос Залишкова вартiсть
Будинки та споруди 11768 20 5174 6594
Машини та обладнання 522 5 504 18
Транспортнi засоби 303 4 277 26
Iнструменти, прилади, iнвентар 104 4 102 2
МНМА 39 4 20 19
Всього: 12736 х 6077 6659

Капiталiзацiя витрат на позики, що вiдносяться до придбання (створення) об'єктiв основних засобiв (п.8 МСБО/IAS № 23 "Витрати на позики"), не здiйснювалась.
Основнi засоби, щодо яких iснують обмеження права власностi на звiтну дату, присутнi.
Основнi засоби, придбанi за рахунок цiльового фiнансування, вiдсутнi.
Основнi засоби, переданi у заставу, присутнi.
Основнi засоби, що знаходяться на консервацiї на дату кiнця звiтного перiоду, вiдсутнi.
Основнi засоби, що взятi в операцiйну оренду на дату кiнця звiтного перiоду, вiдсутнi.
За станом на 31.12.2013 р. активи, класифiкованi як утримуванi для продажу вiдповiдно до МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть», становлять в сумi 5354 тис. грн.
Iнвестицiйна нерухомiсть на звiтну дату 31 грудня 2013 року на балансi Товариства не облiковувалась.
Вiдсутня iнформацiя щодо наявностi контрактних зобов'язань, пов'язаних iз придбанням основних засобiв.
Переоцiнка об'єктiв основних засобiв в поточному роцi не проводилась.
У звiтному роцi було введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 3 тис. грн.
Iнвентаризацiю основних засобiв було проведено вiдповiдно до наказу № 24 вiд 30.10.2013р. В результатi проведеної iнвентаризацiї розбiжностей не виявлено.
ПАТ "ТЕРНОПIЛЬГОЛОВПОСТАЧ" являється балансоутримувачем державного майна (об’єкти цивiльної оборони) на суму 144 тис. грн. (в т.ч. знос 35 тис. грн.).
Списання основних засобiв з балансу вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, коли в майбутньому не очiкується отримання доходу вiд використання або продажу даного активу. Доходи або витрати, що виникають пiсля списання об’єкта основних засобiв розраховуються як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття (якщо iснують) i балансовою вартiстю активу, та включаються в звiт про прибутки та збитки за перiод, в якому актив був списаний.
У 2013 роцi Товариство здiйснило продаж основних засобiв на суму 78,0 тис. грн., при цьому залишкова вартiсть основних засобiв склала 89 тис. грн., накопичений знос – 34 тис. грн.

5.3. Нематерiальнi активи
Товариство у звiтному перiодi проводило облiк надходжень, вибуття, визнання та оцiнку нематерiальних активiв з врахуванням вимог МСБО №38 ''Нематерiальнi активи''.
Придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю, яка включає усi витрати, що пов`язанi з придбанням (створенням), доставкою, установкою i введенням їх в експлуатацiю.
Пiсля первинного визнання нематерiальнi активи враховуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi (в разi їх наявностi).
У Товариствi є нематерiальнi активи з визначеним строком корисної експлуатацiї. Вони амортизуються протягом визначеного перiоду i оцiнюються на предмет зменшення корисностi, якщо є ознаки потенцiйного збитку зменшення корисностi вiд даного нематерiального активу. Перiод i метод нарахування амортизацiї для нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї переглядаються, як мiнiмум, в кiнцi кожного фiнансового року. Змiна очiкуваного строку корисної експлуатацiї або очiкуваної структури споживання майбутнiх економiчних вигiд, пов'язаних з активом, вiдображається у фiнансовiй звiтностi як змiна перiоду або методу нарахування амортизацiї, залежно вiд ситуацiї, та враховується як змiна облiкових оцiнок. Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв з визначеним термiном корисної експлуатацiї визнаються в звiтi про прибутки та збитки в тiй категорiї витрат, яка вiдповiдає функцiї нематерiальних активiв.
У станом на 31.12.2013 року залишкова вартiсть нематерiальних активiв дорiвнює нулю, при цьому первiсна вартiсть i сума накопиченого зносу рiвна 1 тис. грн.
Перерахунок амортизацiї за методами МСБО 16 не здiйснювався. Обмеження права власностi пiдприємства на нематерiальнi активи вiдсутнi. Вiдсутнi контрактнi зобов'язання, пов'язанi з придбанням нематерiальних активiв. У звiтному роцi Товариство не придбавало нематерiальних активiв.

5.4. Фiнансовi iнвестицiї
Станом на 31.12.2013 р. Товариство володiє ПАТ «Тернопiльголовпостач» володiє поточними фiнансовими iнвестицiями (iнструментами) у виглядi одержаних векселiв на суму 1 833 тис. грн., що оцiненi за справедливою вартiстю.
Прибутку вiд iнвестицiйної дiяльностi в 2013 роцi Товариство не отримувало.

5.5. Запаси
Облiк, оцiнка та визнання запасiв у звiтному перiодi проводились з врахуванням вимог МСБО № 2 "Запаси". Одиницею запасiв для бухгалтерського облiку Товариство визначило окремi найменування запасiв з розбивкою на види й групи.
Запаси Товариство оцiнює за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї. Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.
Вартiсть транспортно-заготiвельних витрат кожного мiсяця розподiляється у вiдповiдностi до вимог МСБО 2 “Запаси”.
Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом «ФIФО» для всiх видiв запасiв. Метод оцiнки вибуття запасiв протягом звiтного перiоду не змiнювався i вiдповiдає вимогам МСБО 2 “Запаси”.
Одиницею облiку запасiв є кожне найменування цiнностей.
Станом на дату балансу вартiсть запасiв Товариства становить 1270 тис. грн. та у розрiзi груп має наступну структуру:
(тис. грн.)
Найменування показника Балансова вартiсть на кiнець року
Виробничi запаси (сировина i матерiали) 78
Товари 1192
Разом 1270

Запаси Товариства в порiвняннi iз попереднiм роком зросли за рахунок зростання обсягiв придбаних товарiв.
Тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi вiдсутнi.
Запаси, щодо яких слiд здiйснювати переоцiнку справедливої вартостi, вiдсутнi.
Протягом 2013 року дооцiнка та уцiнка запасiв не здiйснювались.

5.6. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом iз встановленими або визначеними виплатами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первинного визнання фiнансовi активи такого роду оцiнюються за первiсною вартiстю, визначеною з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв створюється, коли отримання повної суми заборгованостi в подальшому неможливий. Керiвництво визначає вiрогiднiсть вiдшкодування дебiторської заборгованостi, ґрунтуючись на оцiнцi платоспроможностi основних дебiторiв та на аналiзi строкiв не погашення заборгованостi. Безнадiйна заборгованiсть списується з балансу в момент її виникнення.
Поточна дебiторська заборгованiсть у звiтному перiодi визнавалася Товариством активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї фiнансових послуг i оцiнювалася за первiсною вартiстю згiдно вимог МСБО №18 "Дохiд".
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на дату балансу оцiнювалися за чистою реалiзацiйною вартiстю. Первiсна вартiсть iншої дебiторської заборгованостi на дату балансу оцiнювалась як чиста реалiзацiйна вартiсть. В загальнiй сумi дебiторської заборгованостi безнадiйна не облiковується.
Розмiр дебiторської заборгованостi Товариства станом на 31.12.2013 р. складає 3546 тис. грн., в тому числi:
? за продукцiю, товари, роботи, послуги – 681 тис. грн.;
? за розрахунками за виданими авансами – 2762 тис. грн.;
? iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 103 тис. грн.
Основнi дебiтори за розрахунками по товарах i послугах
Дебiтори Сума, тис. грн.
ТОВ „Укрторфпостач” 209881,00
ТОВ „УВТК „Тернопiльбуд” 29041,00
ПП „Будсервiс Партнер” 543600,00
ТОВ „Галхiмпласт” 1138524,00
ПП „Форумiнвест” 438000
Товариство очiкує погашення даної заборгованостi протягом 2014 року.
Протягом 2013 р. безнадiйна дебiторська заборгованiсть не списувалась.
У 2013 роцi резерв сумнiвних боргiв Товариство не створювало.
На дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iншу дебiторську заборгованiсть (короткострокову) вiдсотки не нараховуються, бо вона, як правило, погашається протягом 30-90 днiв.
За звiтний рiк зменшилася частка дебiторської заборгованостi (з 53,72% до 52,78%) в структурi оборотних активiв.

Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн
У вiдповiдностi до законодавства, та згiдно МСБО 24 пов’язаними вважаються сторони, одна з яких має можливiсть контролювати або у значнiй мiрi впливати на операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони.
До пов’язаних сторiн або операцiй з пов’язаними сторонами вiдносяться:
1.Пiдприємства, якi прямо або опосередковано, контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з ПАТ «Тернопiльголовпостач»;
2.Асоцiйованi компанiї;
3.Спiльнi пiдприємства, у яких ПАТ «Тернопiльголовпостач» є контролюючим учасником;
4.Члени провiдного управлiнського персоналу ПАТ «Тернопiльголовпостач»;
5.Близькi родичi особи, зазначеної в 1 або 4;
6.Компанiї, що контролюють ПАТ «Тернопiльголовпостач», або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у ПАТ «Тернопiльголовпостач».
Операцiї з пов’язаними особами у 2013 роцi не здiйснювалися.
5.7. Власний капiтал
Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2013 р. складається з:
• статутного капiталу в сумi 3361 тис. грн.;
• додаткового капiталу в сумi 4068 тис. грн.;
• резервного капiталу в сумi 25 тис. грн.;
• непокритого збитку – 2256 тис. грн.
Статутний капiтал
Статутний капiтал, згiдно статуту товариства складає 3360500 грн. i подiлений на 13442000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. На звiтну дату статутний капiтал сплачений повнiстю.
У 2013 роцi змiни до розмiру статутного капiталу не вносилися.
Станом на 31.12.2013 р. акцiї Товариства належать 333 акцiонерам - фiзичним особам. + 2 юридичним:
• ТОВ „ТК„Рiвнекомунпостач” (код ЄДРПОУ 31580698, адреса: вул. Артилерiйська, 3А, м. Рiвне, Рiвненська обл., Україна, 33001);
• ТОВ ФК „Глобал ЛТД”, код ЄДРПОУ 25178294, адреса: вул. Червоношкiльна набережна, 2, м. Харкiв, Харкiвська обл., Україна, 61001).
Права, привiлеї, обмеження, в тому числi обмеження з виплати дивiдендiв i повернення капiталу, статутом не передбаченi.
Додатковий капiтал станом на 31.12.2013 року становить 4068 тис. грн. Вiн виник 1996 за рахунок до оцiнки активiв. Рух додаткового капiталу протягом звiтного перiоду вiдсутнiй.
Резервний капiтал – Залишок на 01.01.2013 р. – 25 тис. грн. Сформований вiдповiдно до статуту, а саме п.5.2. Резервний капiтал Товариства.
Рух резервного капiталу протягом звiтного перiоду вiдсутнiй.
Станом на 31 грудня 2013 року капiтал у iнших резервах вiдсутнiй.
Емiсiйний дохiд на звiтну дату вiдсутнiй.
На звiтну дату 31 грудня 2013 року накопиченi курсовi рiзницi вiдсутнi.
Непокритий збиток. Залишок непокритого збитку в балансi станом на 31.12.2013 р. становить 2256 тис. грн. Збiльшення непокритого збитку вiдбулося внаслiдок отриманого в 2013 роцi збитку у розмiрi 761 тис. грн.
Рух власного капiталу
Порiвняно з початком року власний капiтал Товариства зменшився на 761 тис. грн. або 12,77% у зв’язку iз збитковою дiяльнiстю Товариства у 2013 роцi.

5.8. Зобов’язання
Зобов'язання Товариством у звiтному перiодi визнавалися, якщо їх оцiнка була достовiрною для їх визнання та їх погашення, за очiкуванням, призводило до вибуття ресурсiв Товариства, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди. Зобов'язаннями в Товариствi визнається заборгованiсть пiдприємства iншим юридичним або фiзичним особам, що виникла внаслiдок минулих господарських операцiй, погашення якої у майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв пiдприємства та його економiчних вигiд. Поточними зобов'язаннями й забезпеченнями Товариства визнанi такi, що мають строк погашення не бiльше нiж 12 мiсяцiв та класифiкованi, виходячи з вiдповiдностi будь-якому з критерiїв, визначених у п. 60 МСБО .
Фiнансовi зобов'язання Товариства включають торгiвельну та iншу кредиторську заборгованiсть, позики, договори фiнансової гарантiї, а також похiднi фiнансовi iнструменти.
Для визначення справедливої вартостi можуть використовуватися припущення, що справедлива вартiсть кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, а також iнших короткострокових зобов'язань в основному приблизно рiвна їх балансовiй вартостi тому, що цi iнструменти будуть погашенi в найближчому майбутньому.
Поточнi зобов'язання вiдображаються у балансi по сумi погашення.
Станом на 31.12.2013р. поточнi зобов’язання Товариства складають 10330 тис. грн. та представленi наступними статтями:
1) короткостроковi кредити банкiв – 2080 тис. грн. (Це кредит у ПАТ „Банк Форум” Договiр укладений 21.08.2013 року строк договору до 31.03.2015 року 25% рiчних за договором №49/10/26К);
2) поточна кредиторська заборгованiсть – 6653 тис. грн.:
- за товари, роботи, послуги - 6537 тис. грн.;
- за розрахунками з бюджетом - 88 тис. грн.;
- за розрахунками зi страхування – 9 тис. грн.;
- за розрахунками з оплати працi - 19 тис. грн.;
3) поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами – 335 тис. грн.;
4) поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками – 8 тис. грн. (зобов’язання за нарахованими дивiдендами учасникам, якi сформованi за результатами дiяльностi минулих рокiв. Нарахування та виплати дивiдендiв протягом 2013 року не проводилося. Дана заборгованiсть числиться на балансi уже понад 3 роки);
5) iншi поточнi зобов’язання – 1254 тис. грн.

Основнi кредитори товариства
Кредитори Сума, тис. грн. Предмет заборгованостi
ТОВ „Ремстройпроект 2002” 224000 виконання будiвельно монтажних робiт
ТОВ „Запорiзький коксохимремонт” 4270305 виконання будiвельно монтажних робiт
ТОВ „Екотрансбудiнвест” 1105325 виконання будiвельно монтажних робiт
В загальному за звiтний рiк поточна кредиторська заборгованiсть зросла на 53 тис. грн. або 0,52%.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги є безвiдсотковою i, як правило, погашається протягом 60-ти днiв. Iншi поточнi зобов’язання (iнша поточна кредиторська заборгованiсть) є безвiдсотковi i погашаються в середньому за шiсть мiсяцiв.
Простроченої заборгованостi з виплати заробiтної плати станом на 31.12.2013 р. Товариство немає. Заборгованостi, за якою минув строк позовної давностi, Товариство немає. Кредиторська заборгованiсть у 2013 роцi не списувалася.
Окрiм поточних зобов’язань у товариствi є iншi довгостроковi зобов’язання в сумi 2062 тис. грн. (довгострокова заборгованiсть за виданими векселями).
Облiк забезпечень наступних витрат i платежiв ведеться вiдповiдно до МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи».
В балансi товариства вiдображене цiльове фiнансування (1141 тис. грн.).

5.9. Доходи i витрати
Дохiд вiдповiдно до Концептуальної основи складання та подання фiнансових звiтiв визначається Товариством як збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження або збiльшення корисностi активiв чи зменшення зобов’язань, що веде до збiльшення власного капiталу, крiм випадкiв, пов’язаних iз внесками учасникiв власного капiталу.
Дохiд визнається в тому випадку, коли отримання економiчних вигiд Товариством оцiнюється як ймовiрне, та якщо дохiд може бути достовiрно оцiнений i не пов'язаний зi строком сплати платежу. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка отримана або пiдлягає отриманню з урахуванням визначених в договорi умов платежу за вирахуванням податкiв та iн.
Витратами звiтного перiоду Товариство визнає зменшення активiв або збiльшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капiталу (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), та за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов’язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Товариство за 2013 рiк отримало чистий доход (виручку) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт послуг) в сумi 13942 тис. грн., що на 10755 тис. грн. (337,46%) бiльше порiвняно з попереднiм роком. В тому числi вiд торгiвельної дiяльностi отримано 1170 тис. грн., дiяльностi iз будiвництва будiвель – 12772 тис. грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт послуг) склала 12181 тис. грн., що на 10436 тис. грн. (598,05%) бiльше порiвняно з попереднiм роком. У статтi «Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робот, послуг)» вiдображена виробнича собiвартiсть реалiзованої продукцiї i товарiв, що складається з виробничої собiвартостi товарiв, послуг, що були реалiзованi протягом звiтного перiоду, нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат та наднормативних i виробничих витрат.
До складу iнших доходiв Товариства була вiднесена реалiзацiя необоротних активiв на загальну суму 16 тис. грн.
Витрати Товариства за 2013 рiк, крiм собiвартостi, складають: адмiнiстративнi витрати в сумi 276 тис. грн., (утримання та обслуговування пiдприємства), витрати на збут продукцiї 764 тис. грн., iншi операцiйнi витрати 1052 тис. грн. (це штрафи, пенi, собiвартiсть оренди), фiнансовi витрати – 431 тис. грн. (вiдсотки за користування кредитом), iншi витрати – 15 тис. грн. (списання основних засобiв).
Загальна сума понесених витрат 14719 тис. грн., при цьому сума усiх отриманих доходiв склала 13958 тис. грн. В результатi Товариство отримало чистий збиток за 2013 рiк в сумi 761 тис. грн.
До елементiв операцiйних витрат станом на 31.12.2013 р. були вiднесенi наступнi суми витрат:
(тис. грн.)
Матерiальнi затрати 281
Витрати на оплату працi 331
Вiдрахування на соцiальнi заходи 124
Амортизацiя 304
Iншi операцiйнi витрати 1052
Разом 2092
ПАТ «ТЕРНОПIЛЬГОЛОВПОСТАЧ» було у 2013 роцi платником ПДВ та платником єдиного податку за ставкою 3%.

5.10. Рух грошових коштiв
Звiт про рух грошових коштiв за 2013р. складено Товариством за вимогами МСБО 7 на основi прямого методу, згiдно з яким, розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. Застосування даного методу складання звiту базується на безпосередньому використаннi даних з регiстрiв бухгалтерського облiку щодо дебетових або кредитових оборотiв грошових коштiв за звiтний перiод у кореспонденцiї з рахунками бухгалтерського облiку операцiй, активiв або зобов’язань. У звiтi вiдображений рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Грошовi потоки в iноземнiй валютi вiдсутнi.
Чистий рух грошових коштiв Товариства за 2013 рiк складає 7 тис. грн., зокрема:
- вiд операцiйної дiяльностi +829 тис. грн.;
- вiд фiнансової дiяльностi – 822 тис. грн.

6. ФАКТИЧНI ТА ПОТЕНЦIЙНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Умови функцiонування
Незважаючи на те, що українська економiка вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певнi особливостi, якi бiльш притаманнi перехiднiй економiцi. Такi особливостi включають, але не обмежуються низьким рiвнем лiквiдностi ринкiв капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, який не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки.
РИЗИКИ
В Товариствi є ймовiрнiсть фiнансових ризикiв, а також операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числi валютний ризик, ризик процентної ставки та iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Товариство не вважає цi ризики iстотними, отже, не встановлює конкретнi завдання i не розробляє полiтику з управлiння цими ризиками, проте його дiяльнiсть спрямована на забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики для скорочення цих ризикiв до мiнiмуму.

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв вiд фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни ринкових цiн. Ринковi цiни включають в себе три типи ризику: ризик змiни вiдсоткової ставки, валютний ризик та iншi цiновi ризики. Фiнансовi iнструменти, схильнi до ринкового ризику включають кредити та позики, депозити, iнвестицiї, що є в наявностi для продажу та похiднi фiнансовi iнструменти.
При пiдготовцi аналiзу чутливостi були прийнятi наступнi припущення: чутливiсть звiту про фiнансовий стан пов'язана з довгостроковими фiнансовими iнструментами; чутливiсть вiдповiдної статтi звiту про прибутки та збитки показує вплив передбачуваних змiн вiдповiдних ринкових ризикiв.

Ризик процентної ставки. Товариство пiддається ризику у зв'язку з впливом коливань домiнуючих рiвнiв ринкової процентної ставки на грошовi потоки. Процентна маржа може збiльшуватися в результатi таких змiн, але може також зменшуватися або приносити збитки в разi непередбачених змiн. У Товариствi вiдсутнi офiцiйно оформлена полiтика i процедури для управлiння ризиком процентної ставки, оскiльки керiвництво вважає, що цей ризик для дiяльностi Товариства є несуттєвим. Станом на 31 грудня 2013 року змiни процентних ставок не надали суттєвого впливу на прибуток або збиток i капiтал Товариства.

Кредитний ризик. Кредитний ризик – це ризик того, що у Товариства виникне фiнансовий збиток, оскiльки контрагенти не виконають свої зобов'язання по фiнансовому iнструменту або клiєнтському договору. Товариство схильне до кредитного ризику, що пов'язаний з її операцiйною дiяльнiстю (передусiм, по вiдношенню до кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги) та фiнансовою дiяльнiстю, включаючи депозити в банках та iншi фiнансовi iнструменти.

Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Товариство зiткнеться з труднощами при виконаннi своїх зобов'язань. Товариство щодня стикається з вимогами оплати вiд постачальникiв товарiв i послуг за укладеними договорами. Товариство має достатньо коштiв для виконання бiльшостi перерахованих вимог.

Управлiння капiталом
Основною метою Товариства по вiдношенню до управлiння капiталом є забезпечення стабiльної кредитоспроможностi та адекватного рiвня капiталу для провадження дiяльностi та максимiзацiї прибутку акцiонерiв.
Товариство здiйснює управлiння структурою капiталу та змiнює його у вiдповiдностi до змiн в економiчних умовах. З метою збереження або змiни структури капiталу Товариство може регулювати розмiр виплати дивiдендiв, повертати капiтал акцiонерам чи випускати новi акцiї.
За роки, що закiнчились 31 грудня 2012р. та 31 грудня 2013р., внесення змiн до мети, полiтики та заходiв управлiння капiталом не вiдбувалось.
Товариство здiйснює контроль капiталу за допомогою коефiцiєнтiв фiнансового важеля, який розраховується шляхом дiлення чистої заборгованостi на суму капiталу та чистої заборгованостi. Полiтика Товариства передбачає пiдтримання значень даного коефiцiєнта у межах 5-10%.

Податковi ризики
Фiнансовий стан та дiяльнiсть Товариства продовжують залишатись пiд впливом розвитку ситуацiї в Українi, включаючи застосування iснуючих та майбутнiх положень законодавства, зокрема податкового законодавства.
Внаслiдок наявностi в податковому законодавствi положень, якi мiстять множинне тлумачення норм i вимог, а також внаслiдок практики, яка склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi через довiльне тлумачення податковими органами рiзних аспектiв господарської дiяльностi, Товариство, можливо, буде змушене визнати додатковi податковi зобов’язання, штрафи та пеню у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва Товариства. Така невизначенiсть може стосуватись оцiнки фiнансових iнструментiв, резервiв збиткiв вiд знецiнення, а також вiдповiднiсть цiноутворення ринковим умовам тощо. На думку керiвництва, Товариство сплатило усi податковi зобов’язання, тому ця фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв на покриття податкових збиткiв.

Юридичнi ризики
В ходi звичайної господарської дiяльностi Товариство виступає позивачем у судовiй справi проти Тернопiльської обласної державної податкової iнспекцiї. Справа на стадiї розгляду у Касацiйному судi.

Припинена дiяльнiсть
Товариство повiдомляє, що жодного компоненту фiнансової звiтностi , що вiдповiдає критерiям припиненої дiяльностi, немає.

Безперервнiсть дiяльностi
Протягом звiтного перiодi дiяльнiсть Товариства була безперервною. Застереження управлiнського персоналу Товариства вiдносно його здатностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi вiдсутнi

7. ВИКОНАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНIВ:
Товариство не здiйснювало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».

8. ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ
При складаннi фiнансової звiтностi Товариство враховує подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати i вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО № 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду».
Товариство оцiнило в перiод з 31.12.2013 року й до цiєї дати iснування наступних подiй: подiї, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду (подiї, якi вимагають коригування фiнансової звiтностi за 2013 рiк); та подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду (подiї, якi не вимагають коригування фiнансової звiтностi, але вимагають певних розкриттiв).
Жодної з наведених вище подiй виявлено не було, а тому вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10, щодо подiй пiсля дати балансу, подiї що потребують коригування активiв та зобов'язань Товариства вiдсутнi.

Кредити та позики
Пiсля балансової дати Товариство не залучало кошти нi для фiнансування дiяльностi мiжнародних фiнансових iнституцiй, нi у формi довгострокових iноземних банкiвських кредитiв.

Дивiденди
Пiсля балансової дати 31.12.2013 року Товариство не оголошувало про виплату дивiдендiв акцiонерам.Голова правлiння ПАТ «Тернопiльголовпостач» _________________ Скiбiцький О.В.Головний бухгалтер ПАТ «Тернопiльголовпостач» _______________ Масна М.Т.