Приватне акціонерне товариство "Тернопільголовпостач"

Код за ЄДРПОУ: 01882806
Телефон: (0352)23-54-57
e-mail: ternopiler@tgp.pat.ua
Юридична адреса: 46000, м. Тернопіль, Промислова, 20
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2013
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльголовпостач" за ЄДРПОУ 01882806
Територія   за КОАТУУ 6110100000
Орган державного управління   за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Будівництво житлових і нежитлових будівель за КВЕД 41.20
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 13942 3187
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -12181 ) ( -1745 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
1761 1442
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 8
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( -276 ) ( -310 )
Витрати на збут 2150 ( -764 ) ( -652 )
Інші операційні витрати 2180 ( -1052 ) ( -1234 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 0
 збиток 2195 ( -331 ) ( -746 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 16 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( -431 ) ( -411 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( -15 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 0
 збиток 2295 ( -761 ) ( -1157 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 0
 збиток 2355 ( -761 ) ( -1157 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -761 -1157

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 281 227
Витрати на оплату праці 2505 331 309
Відрахування на соціальні заходи 2510 124 115
Амортизація 2515 304 311
Інші операційні витрати 2520 1052 1234
Разом 2550 2092 2196

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 13442040 13442040
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 13442040 13442040
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.05661 -0.08607
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.05661 -0.08607
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Чистий збиток за звiтний перiод складає -1157 тис.грн. за 2012р. Товаристом отримано чистий дохiд в сумi 3195.0 тис.грн.Найбiльшу частину в доходах складають доходи вiд основної дiяльностi. Витрати Товариства за 2012 рiк складають 4352.0 тис.грн. Основними складовими операцiйних витрат є матерiальнi затрати та iншi операцiйнi витрати.


Керівник

 

(підпис)

Скiбiцький Олександр Володимирович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Масна Марiя Тадеївна