Приватне акціонерне товариство "Тернопільголовпостач"

Код за ЄДРПОУ: 01882806
Телефон: (0352)23-54-57
e-mail: ternopiler@tgp.pat.ua
Юридична адреса: 46000, м. Тернопіль, Промислова, 20
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2013
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльголовпостач" за ЄДРПОУ 01882806
Територія   за КОАТУУ 6110100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Будівництво житлових і нежитлових будівель за КВЕД 41.20
Середня кількість працівників 20    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса вул. Промислова, 20 м. Тернопiль
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2013

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 1 1 0
накопичена амортизація 1002 1 1 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 7015 6659 0
первісна вартість 1011 12822 12736 0
знос 1012 5807 6077 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 17 0 0
Усього за розділом I 1095 7032 6659 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1226 1270 0
Виробничі запаси 1101 186 78 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 1040 1192 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 655 681 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
2928 2762 0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 98 103 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 1833 1833 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 5 12 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 12 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 7 57 0
Усього за розділом II 1195 6752 6718 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 16730 5354 0
Баланс 1300 30514 18731 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3361 3361 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 4068 4068 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 25 25 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1495 -2256 0
Неоплачений капітал 1425 0 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0 0
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 5959 5198 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 2062 2062 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 12216 1141 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 14278 3203 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 2367 2080 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 6928 6537 0
за розрахунками з бюджетом 1620 22 88 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 8 9 0
за розрахунками з оплати праці 1630 16 19 0
за одержаними авансами 1635 36 335 0
за розрахунками з учасниками 1640 8 8 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 892 1254 0
Усього за розділом IІІ 1695 10277 10330 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 30514 18731 0

Примітки: Станом на 31.12.2013р. загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 2013р. суттєво зiльшелись на 20,63% i вiдповiдно складають 24825 тис.грн. Зменшення активiв вiдбулось, в основному за рахунок завершення будiвництва - 16730 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Скiбiцький Олександр Володимирович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Масна Марiя Тадеївна