Приватне акціонерне товариство "Тернопільголовпостач"

Код за ЄДРПОУ: 01882806
Телефон: (0352)23-54-57
e-mail: ternopiler@tgp.pat.ua
Юридична адреса: 46000, м. Тернопіль, Промислова, 20
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 12.04.2013
Кворум зборів** 79.9838
Опис Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв сформований Наглядовою радою Товариства, пропозицiї щодо порядку денного загальних зборiв поступили вiд акцiонера який володiє iстотною участю акцiй товариства, данi пропозицiї були внесеннi до порядку денного у вiдповiдностi до законуУкраїни "Про акцiонернi товариства".
Порядок денний
1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв.
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть за звiтний 2012 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2012 рiк.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства.
8. Про покриття збиткiв Товариства за 2012 рiк.
9. Внесення змiн та доповнень до статуту Товариства у формi нової редакцiї.

Рiшення розгляду питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв.
Голова правлiння запропонував обрати голову та секретаря зборiв, зокрема, головою зборiв обрати Задорожну I.I., а секретарем зборiв Небесного В.В. В зв’язку з вiдсутнiстю iнших пропозицiй дану пропозицiю було поставлено на голосування.
Одноголосно прийнято рiшення обрати головою зборiв Задорожну I.I., а секретарем зборiв Небесного В.В.
Голова зборiв оголосила, що Запитання задаються в уснiй формi з дозволу голови зборiв. Голосування вiдкрите бюлетенями. Збори провести без перерви.
Голова зборiв запропонував обрати лiчильну комiсiю в складi трьох чоловiк – Масна Марiя Тадеївна – голова лiчильної комiсiї; Гурик Любов Володимирiвна та Борух Євген Васильович члени лiчильної комiсiї. Дану пропозицiю було поставлено на голосування.
Одноголосно прийнято рiшення обрати лiчильну комiсiю в складi трьох чоловiк - – Масна Марiя Тадеївна – голова лiчильної комiсiї; Гурик Любов Володимирiвна та Борух Євген Васильович - члени лiчильної комiсiї.
Голова зборiв запропонував наступний регламент зборiв:
Регламент зборiв.
1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї. – 5 хв.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. – 5 хв.
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв.., доповiдь 5 хв., голосування 5 хв.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть за звiтний 2012 рiк, доповiдь 15 хв., обговорення i голосування 10 хв.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2012 рiк., доповiдь 10хв., обговорення i голосування 10 хв.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк., доповiдь 10 хв., обговорення i голосування 10 хв.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства., доповiдь 15 хв., обговорення i голосування 10 хв.
8. Про покриття збиткiв Товариства за 2012 рiк, доповiдь 10 хв., обговорення i голосування 10 хв.
9. Внесення змiн та доповнень до статуту Товариства у формi нової редакцiї., доповiдь 5 хв., обговорення i голосування 5 хв.
Запропонований головою зборiв Регламент було поставлено на голосування.
Одноголосно прийнято рiшення затвердити запропонований головою зборiв регламент.

Голова Зборiв запросив лiчильну комiсiю приступити до роботи.

Оскiльки регламент зборiв затверджений, голову, секретаря та членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв обрано, Голова Зборiв запропонував приступити до 4 питання порядку денного.

По четвертому питанню порядку денного виступив Голова Правлiння. Вiн зачитав звiт правлiння Товариства про про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 р. (Звiт додається). На голосування ставиться затвердження звiту Голови правлiння Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 р.
Бiльшiстю голосiв прийнято рiшення затвердити звiт Голови правлiння Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 р.

По питанню п’ятому порядку денного виступив Заступник Голови Правлiння. Вiн зачитав звiт Наглядової ради за 2012 рiк.
На голосування ставиться затвердити звiт Наглядової ради за 2012 рiк.
Бiльшiстю голосiв прийнято рiшення затвердити звiт Наглядової ради за 2012 рiк.

По питанню шостому порядку денного виступив Заступник Голови Правлiння. Вiн зачитав звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. (Звiт додається).
На голосування ставиться затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк.
Бiльшiстю голосiв прийнято рiшення затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк.

По питанню сьомому порядку денного виступив головний бухгалтер товариства. Вона зачитала рiчний звiт Товариства за 2012рiк
На голосування ставиться затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 рiк

Бiльшiстю голосiв прийнято рiшення затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 рiк

По питанню восьмому порядку денного виступив головний бухгалтер товариства Вона висунула пропозицiї щодо покриття збиткiв Товариства за 2012 рiк.
На голосування ставиться питання про покриття збиткiв Товариства за 2012 рiк.
Бiльшiстю голосiв прийнято рiшення про покриття збиткiв Товариства за 2012 рiк.

По питанню дев‘ятому порядку денного виступив Заступник Голови Правлiння. Внесення змiн та доповнень до статуту Товариства у формi нової редакцiї.
На голосування ставиться внести змiн та доповнення до статуту Товариства у формi нової редакцiї.
Бiльшiстю голосiв прийнято рiшення внести змiн та доповнення до статуту Товариства у формi нової редакцiї.

Iз заключним словом виступив Голова зборiв, яка повiдомила, що порядок денний чергових загальних зборiв акцiонерiв вичерпано та подякувала усiм акцiонерам, представникам акцiонерiв, iншим учасникам зборiв, гостям та всiм, кого було залучено до пiдготовки та проведення загальних зборiв акцiонерiв за плiдну працю.


Голова зборiв Задорожна I.I.


Секретар зборiв Борух Є.В.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.