Приватне акціонерне товариство "Тернопільголовпостач"

Код за ЄДРПОУ: 01882806
Телефон: (0352)23-54-57
e-mail: ternopiler@tgp.pat.ua
Юридична адреса: 46000, м. Тернопіль, Промислова, 20
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Скiбiцький Олександр Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АС, 003243, 18.01.1996, Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл.
4) рік народження** 1979
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Захiдна молочна група", економiст.
8) дата обрання та термін, на який обрано 27.02.2011, 3 роки
9) опис Голова правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання Правлiння та забезпечує ведення протоколiв засiдань Правлiння. Голова правлiння на вимогу органiв правлiння та посадових осiб товариства зобов'язаний надавати можливiсть ознайомитись з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Винагороду за викрнання обов'язкiв голови правлiння не одержує, окрiм заробiтньої плати згiдно штатного розпису. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбулось. Стаж керiвної роботи (рокiв) 14. Iншi посади якi, якi обiймала посадова особа: економiст. Посадова особа дала згоду про розкриття паспортних даних.


1) посада Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Небесний Вiталiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МС, 018413, 27.11.1995, Тернопiльським МУ УМВС України у Тернопiльськiй обл.
4) рік народження** 1979
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Тернопiльголовпостач", менеджер по логiстицi
8) дата обрання та термін, на який обрано 25.02.2011, 3 роки
9) опис Вiдповiдає за стратегiю науково-технiчного розвитку ПАТ, визначає полiтику та напрямки розвитку товариства в умовах ринкової економiки,шлях реконструкцiї i технiчного переозброєння пiдприємства. Винагороду за виконання обов'язкiв члена правлiння не одержує, окрiм заробiтньої плати згiдно штатного розпису. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостiза корисливi та посадовi злочини немає. Стаєкерiвноїроботи (рокiв) 3. Iншi посади, якi обiймала посадова особа ВАТ "Тернопiльголовпостач", менеджер по логiстицi. Посадова особадала згоду про розкриття паспортних даних.


1) посада Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Яремчук Олег Iгорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АС, 265866, 11.04.1997, Горохiвським РВ УМВС України у Волинськiй обл.
4) рік народження** 1980
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Атланта - Сервiс", директор
8) дата обрання та термін, на який обрано 25.02.2011, 3 роки
9) опис Приймає рiшення пов'язанi з дiяльнiстю пiдприємства, затверджують штатний розпис та фонд оплати працi працiвникiв Товариства. Винагороду за виконання обов'язкiв члена правлiння не одержує. Посада на iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi немає. Стаж керiвної роботи (рокiв) 3. Iнших посад посадова особа не обiймає. Посадова особа дала згоду про розкриття паспортних даних.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Масна Марiя Тадеївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МС, 127755, 06.12.1996, Тернопiльським МУ УМВС України у Тернопiльськiй обл.
4) рік народження** 1964
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Тернопiльголовпостач", заступник головного бухгалтера
8) дата обрання та термін, на який обрано 03.10.2006, на невизначений термiн
9) опис Вiдповiдає за органiзацiю бухгалтерського i податкового облiку, господарсько-фiнансову дiяльнiсть пiдприємства, контроль за економiчним використанням трудових i фiнансових ресурсiв, забезпечує рацiональну i ефективну органiзацiю звiтностi з вказаних питань. Винагороду за виконання обов'язкiв головного бухгалтера не одержує, окрiм заробiтньої плати згiдно штатного розпису. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Дана особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбулось.Стажкерiвної роботи (рокiв) 0. Дана особа дала згоду про розкриття паспортних даних.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Левчук Олександр Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СК, 385338, 06.12.1996, Вишнiвським МВМ ГУМВС України у Київськiй обл.
4) рік народження** 1971
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "IК "Атланта", виконавчий директор.
8) дата обрання та термін, на який обрано 25.02.2011, 3 роки
9) опис Органiзовує роботу Наглядової ради, скликає засiдання Наглядової ради, головує на них, здiйснює iншi повноваження передбаченi законом та Сьтатутом Товариства.Винагороду за виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради не одержує. Посадова особа непогашеної судимостiза корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи (рокiв) 17. Змiн на цiй посадi протягом року не вiдбулося. Посадова особа дала згоду про розкриття паспортних даних.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Марченко Володимир Олесiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АС, 426878, 25.06.1998, Луцьким МУ УМСВ України у Волинськiй обл.
4) рік народження** 1975
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "IК "Атланта", начальник вiддiлу.
8) дата обрання та термін, на який обрано 25.02.2011, 3 роки
9) опис Регулюють питання пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, приймають рiшення про черговi та позачерговi загальнi збори акцiонерiв. Приймають рiшення про обрання та припинення повневажень голови та членiв правлiння. Затверджують принципи органiзацiйно-управлiнської структури Товариства. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Винагороди за виконання обов'язкiв не одержує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочени немає. Стаж керiвної роботи (рокiв) 14. Посадова особа дала згоду про розповсюдження паспортних даних.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пилипчук Павло Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АС, 070403, 13.06.1996, Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл.
4) рік народження** 1979
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "IК "Атланта", начальник вiддiлу.
8) дата обрання та термін, на який обрано 25.02.2011, 3 роки
9) опис Регулюють питання пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, приймають рiшення про черговi та позачерговi загальнi збори акцiонерiв. Приймають рiшення про обрання та припинення повневажень голови та членiв правлiння. Затверджують принципи органiзацiйно-управлiнської структури Товариства. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Винагороди за виконання обов'язкiв не одержує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочени немає. Стаж керiвної роботи (рокiв) 14. Посадова особа дала згоду про розповсюдження паспортних даних.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Олiйник Iгор Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АС , 001574, 03.10.1995, Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл.
4) рік народження** 1978
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Емiтант iнформацiєю не володiє.
8) дата обрання та термін, на який обрано 25.02.2011, 3 роки
9) опис Регулюють питання пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, приймають рiшення про черговi та позачерговi загальнi збори акцiонерiв. Приймають рiшення про обрання та припинення повневажень голови та членiв правлiння. Затверджують принципи органiзацiйно-управлiнської структури Товариства. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Винагороди за виконання обов'язкiв не одержує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочени немає. Стаж керiвної роботи (рокiв) 4. Посадова особа дала згоду про розповсюдження паспортних даних.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженною вiдповiдальнiстю "Ленiнвест-Сервiс"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, 35981430, Голосiївська районна держ. адмiнiстрацiя у м. Київ
4) рік народження**  
5) освіта** -
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Попереднiх посад не займав, так як Член Наглядової ради є представником юридичної особи.
8) дата обрання та термін, на який обрано 25.02.2011, 3 роки
9) опис Мiсцезнаходження: пр. Куренiвський, 19/5, мю Київ, 04073, код за ЄДРПОУ 35981430, свiдоцтво серiї А01 №218650 вiд 17.06.2008р. Орган що видав: Голосiївська районна держ. адмiнiстрацiя у м. Київ. Забезпечення реалiзацiй статутних вимог та цiлей товариства, щодо збiльшення його прибутковостi, задоволення iнтересiв акцiонерiв шляхом формування контролю за здiйсненням ефективної полiтики господарювання, стратегiї розвитку товариства, визначення ризикiв та управлiння ними. Винагороду за виконання обов'язкiв Член Наглядової ради не одержує.


1) посада Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Данкiн Олександр Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АС, 426878, 27.08.1998, Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл.
4) рік народження** 1981
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "IК "Атланта", начальник вiддiлу нерухомостi.
8) дата обрання та термін, на який обрано 25.02.2011, 3 роки
9) опис Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства органiзовує її роботу.ю скликає засiдання та головує на них, здiйснює пперевiрку фiансово-господарської дiяльностi Товариства та доповiдає результати перевiрки на загальних зборах акiонерiв. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Винагороди за виконання обов'язкiв не одержує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочени немає. Стаж керiвної роботи (рокiв)2. Посадова особа дала згоду про розповсюдження паспортних даних.


1) посада Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Богуславський Валентин Тимофiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 919571, 27.06.2002, Рiвненським РВ УМВС України у Рiвненськiй обл.
4) рік народження** 1963
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Емiтант iнформацiєю не володiє
8) дата обрання та термін, на який обрано 25.02.2011, 3 роки
9) опис Здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та доповiдає результати перевiрки на загальних збора акцiонерiв. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Винагороди за виконання обов'язкiв не одержує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочени немає. Стаж керiвної роботи (рокiв) 3. Посадова особа дала згоду про розповсюдження паспортних даних.


1) посада Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Уяс Олександр Георгiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АС, 454864 , 07.07.1998, Луцьким МУ УМВС України у волинськiй обл.
4) рік народження** 1965
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Емiтант iнформацiєю не володiє.
8) дата обрання та термін, на який обрано 25.02.2011, 3 роки
9) опис Здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та доповiдає результати перевiрки на загальних збора акцiонерiв. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Винагороди за виконання обов'язкiв не одержує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочени немає. Стаж керiвної роботи (рокiв) 3. Посадова особа дала згоду про розповсюдження паспортних даних.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiнняСкiбiцький Олександр ВолодимировичАС, 003243, 18.01.1996, Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл.000000
Член правлiнняНебесний Вiталiй ВолодимировичМС, 018413, 27.11.1995, Тернопiльським МУ УМВС України у Тернопiльськiй обл.000000
Член правлiнняЯремчук Олег IгоровичАС, 265866, 11.04.1997, Горохiвським РВ УМВС України у Волинськiй обл.000000
Головний бухгалтерМасна Марiя ТадеївнаМС, 127755, 06.12.1996, Тернопiльським МУ УМВС України у Тернопiльськiй обл.000000
Голова Наглядової радиЛевчук Олександр IвановичСК, 385338, 06.12.1996, Внутрiшнiм МВМ ГУМВС України у Київськiйобл.000000
Член Наглядової радиМарченко Володимир ОлексiйовичАС, 426878, 25.06.1998, Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл.5000003.719674500000000
Член Наглядової радиПилипчук Павло ПетровичАС, 070403, 13.06.1996, Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл.5000003.719674500000000
Член Наглядової радиОлiйник Iгор ЮрiйовичАС, 001574, 03.10.1995, Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл.159160.1118415916000
Член Наглядової радиТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ленiнвест-Сервiс"д/н, 35981430, д/н000000
Голова Ревiзiйної комiсiїДанкiн Олександр ОлександровичАС, 425868, 27.08.1998, Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл.7500005.5795750000000
Член Ревiзiйної комiсiїБогуславський Валентин ТимофiйовичСР, 919571, 27.06.2002, Рiвненським РВ УМВС України у Рiвненськiй обл.000000
член Ревiзiйної комiсiїУяс Олександр ГеоргiйовичАС, 454864, 07.07.1998, Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл.1000000.7439100000000
Усього 1865916 13.8811966 1865916 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.