Приватне акціонерне товариство "Тернопільголовпостач"

Код за ЄДРПОУ: 01882806
Телефон: (0352)23-54-57
e-mail: ternopiler@tgp.pat.ua
Юридична адреса: 46000, м. Тернопіль, Промислова, 20
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльголовпостач"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АС01 №653784
3. Дата проведення державної реєстрації 21.07.1993
4. Територія (область)* Тернопільська область
5. Статутний капітал (грн) 3360510
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 20
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

41.20 - Будiвництво житлових i нежитлових будiвель.

46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля.

68.20 - Надання в оренду чи експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.

10. Органи управління підприємства

Емiтент - акцiонерне товариство.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Банк Форум"
2) МФО банку 322948
3) Поточний рахунок 26002305080907
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/в
5) МФО банку д/н
6) Поточний рахунок д/н