Приватне акціонерне товариство "Тернопільголовпостач"

Код за ЄДРПОУ: 01882806
Телефон: (0352)23-54-57
e-mail: ternopiler@tgp.pat.ua
Юридична адреса: 46000, м. Тернопіль, Промислова, 20
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженною вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Консул"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21131551
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора вул. Медова, 12А,офiс 21-23, м. Тернопiль, Тернопiльська обл., 46008
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0053, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 179, П, 000179, 12.11.2013, 04.11.2015
Текст аудиторського висновку (звіту) № 53 вiд «16» квiтня 2014 року АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «ТЕРНОПIЛЬГОЛОВПОСТАЧ» станом на 31 грудня 2013 року Адресат – власники цiнних паперiв, керiвництво емiтента Публiчного акцiонерного товариства «ТЕРНОПIЛЬГОЛОВПОСТАЧ» та Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку (далi – Комiсiя). Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Консул», Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм № 0053, видане 26.01.2001 року № 98 i продовжене рiшенням Аудиторської палати України вiд 04.11.2010 року до 04.11.2015 року, Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ № 0031, видане 04.07.2013 року, термiн дiї до 04.11.2015 року. Мельник Роман Олексiйович, сертифiкат аудитора А № 000205, виданий Рiшенням Аудиторської палати України № 12 вiд 17.02.1994 року, термiн дiї до 17.02.2018 року. Мельник Андрiй Романович, сертифiкат аудитора А № 006044, виданий Рiшенням Аудиторської палати України № 157 вiд 26 грудня 2005 року, термiн дiї до 26 грудня 2015 року. Мiсцезнаходження: 46008, Україна, м. Тернопiль, вул. Медова, 12 А, оф 21. тел/факс (0352) 43 00 23 E-mail: consul_audit@ukr.net Основнi вiдомостi про емiтента: Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство «ТЕРНОПIЛЬГОЛОВПОСТАЧ» Код за ЄДРПОУ 01882806 Дата державної реєстрацiї 21 липня 1993 року Мiсцезнаходження 46019, Тернопiльська область, м. Тернопiль, вул. Промислова, будинок 20 Проведення аудиту здiйснювалось вiдповiдно до умов договору № 53 вiд 4 квiтня 2014 року за перiод з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року. Аудит проводився в бухгалтерiї Публiчного акцiонерного товариства «ТЕРНОПIЛЬГОЛОВПОСТАЧ» (далi – ПАТ «ТЕРНОПIЛЬГОЛОВПОСТАЧ») з 4 по 16 квiтня 2014 року. Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПАТ «ТЕРНОПIЛЬГОЛОВПОСТАЧ», яка складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2013 рiк, Звiту про рух грошових коштiв (за прямим способом) за 2013 рiк та Звiту про власний капiтал за 2013 рiк, а також Примiток до фiнансової звiтностi за рiк, що минув, стислого викладу суттєвих облiкових полiтик та iнших пояснювальних примiток. Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом i з використанням описаної в Примiтках до фiнансової звiтностi концептуальної основи загального призначення, яка базується на застосуваннi вимог МСФЗ. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi. Управлiнський персонал (керiвництво ПАТ) несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi вiдповiдно до концептуальної основи загального призначення, яка базується на застосуваннi вимог МСФЗ. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайств або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi. Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели перевiрку у вiдповiдностi iз Законом України «Про аудиторську дiяльнiсть» (нова редакцiя), Мiжнародними стандартами аудиту (далi - МСА) зокрема, МСА 700, 705, 706 та iншими стандартами, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих виправлень. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), що затвердженнi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360 (далi – Вимоги). Аудит передбачав виконання аудиторських процедур через тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитори розглядали заходи внутрiшнього контролю, якi стосуються складання ПАТ «ТЕРНОПIЛЬГОЛОВПОСТАЧ» фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю ПАТ «ТЕРНОПIЛЬГОЛОВПОСТАЧ». Аудит також включав оцiнку вiдповiдностi використання облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Виконанi аудиторами процедури для розгляду оцiнених ризикiв з професiйним скептицизмом констатують вiдсутнiсть ризикiв суттєвого викривлення у фiнансовiй звiтностi. Обсяг аудиторської перевiрки, згiдно з вимогами до аудиторського висновку, включав в себе розкриття iнформацiї щодо видiв активiв, зобов'язань, власного капiталу тощо у вiдповiдностi з чинним законодавством та МСФЗ. Аудитори стверджують, що нами отриманi достатнi та прийнятнi докази, що забезпечують достатню й обґрунтовану пiдставу для висловлення умовно-позитивної думки щодо фiнансової звiтностi та є пiдтвердженням її достовiрностi та повноти. На основi проведених аудиторських процедур, оцiнки вiдповiдностi можна зазначити, що бухгалтерський облiк, в цiлому, ведеться товариством вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 р. № 996-XIV (далi – Закон № 996), МСБО та МСФЗ та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку, фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог МСФЗ. Фактiв порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi аудиторами не виявлено. 1. Стан бухгалтерського облiку в товариствi Товариство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов’язаного їх вiдображення. В товариствi не створено комiтету з питань внутрiшнього аудиту та не розробленi принципи (кодекс) корпоративного управлiння, як це передбачено Законом України «Про акцiонернi товариства». В товариствi корпоративне управлiння, згiдно iз статутом, здiйснюють наступнi органи управлiння: вищий орган – загальнi збори акцiонерiв, виконавчий орган – директор, контролюючi органи – наглядова рада та ревiзiйна комiсiя. Загальнi збори акцiонерiв у звiтному роцi було проведено 12.04.2013 року. Рiшення про залучення iнвестицiй не приймалось. Наказ про облiкову полiтику затверджено 31.12.2010 року. Облiкова полiтика протягом звiтного перiоду не змiнювалася. Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах та аналiтичних вiдомостях. Бухгалтерський облiк в товариствi ведеться комп’ютеризовано. При перевiрцi встановлено, що фiнансова звiтнiсть товариства за 2013 рiк складена вiдповiдно до МСФЗ на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi згiдно з первинними документами, вiдповiдно до вимог МСФЗ. Стан наявних первинних документiв, журналiв, аналiтичних вiдомостей та iнших регiстрiв облiку задовiльний. 2. Аудит основних засобiв, нематерiальних активiв та їх зносу: 2.1. Основних засобiв: Облiк основних засобiв ведеться у вiдповiдностi до МСБО 16 «Основнi засоби» з вiдображенням в синтетичному облiку на рахунку 10 «Основнi засоби». На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть наявних власних основних засобiв складає 12736 тис. грн., знос – 6077 тис. грн. У звiтному роцi дооцiнка вартостi первiсної вартостi та зносу не проводилася. Вибуття основних засобiв (89 тис. грн.) та їх надходження (3 тис. грн.) в облiку вiдображено у вiдповiдностi iз стандартом. Амортизацiя основних засобiв нараховується за методами, передбаченими Податковим кодексом України, i за 12 мiсяцiв 2013 року складає 304 тис. грн. 2.2. Нематерiальних активiв: Станом на 31.12.2013 року в балансi товариства вiдображенi нематерiальнi активи, залишкова вартiсть яких складає нуль тис. грн. 2.2. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття: Станом на 31.12.2013 року в балансi товариства вiдображенi необоротнi активи, утримуванi для продажу в сумi 5354 тис. грн. 3. Аудит фiнансових iнвестицiй: Облiк фiнансових iнвестицiй та достатнiсть розкриття iнформацiї у ПАТ «ТЕРНОПIЛЬГОЛОВПОСТАЧ» ведеться вiдповiдно до вимог МСФЗ. У фiнансовiй звiтностi вiдображенi поточнi фiнансовi iнвестицiї (1833 тис. грн.) за справедливою вартiстю.
4. Аудит запасiв: Облiк запасiв на товариствi ведеться у порядку визначення та первiсної оцiнки придбання запасiв, передбаченому МСБО 2 «Запаси». Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування (однорiдна група). Облiк придбання матерiальних цiнностей здiйснюється за цiнами постачальникiв. Протягом звiтного перiоду товариство застосовувало метод оцiнки вибуття запасiв «ФIФО», використання якого було незмiнним протягом вказаного перiоду. Станом на 31.12.2013 р. вартiсть запасiв становить 1270 тис. грн.: ? виробничi запаси – 78 тис. грн.; ? товари – 1192 тис. грн. Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими особами. Обсяг вiдображення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi вiдповiдає вимогам МСФЗ. Оцiнка запасiв на дату балансу проводиться згiдно з прийнятою на товариствi облiковою полiтикою. 5. Аудит дебiторської заборгованостi: Дебiторська заборгованiсть облiковується у вiдповiдностi до вимог МСФЗ. Визнання дебiторської заборгованостi у ПАТ «ТЕРНОПIЛЬГОЛОВПОСТАЧ» здiйснюється згiдно даного стандарту, а саме: дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо товариство стає стороною контрактних зобов’язань i має юридичне право отримувати грошовi або iншi цiнностi. Дебiторська заборгованiсть представлена у фiнансовiй звiтностi товариства як поточна дебiторська заборгованiсть (3546 тис. грн.), яка включає в себе такi статтi: ? за продукцiю, товари, роботи, послуги – 681 тис. грн.; ? за розрахунками за виданими авансами – 2762 тис. грн.; ? iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 103 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв товариство не створювало.
6. Аудит грошових коштiв: Наявнi грошовi кошти товариства, вiдповiдають сумам, якi вiдображенi у складi оборотних активiв у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2013 року. Грошовi кошти товариства та їх еквiваленти на кiнець звiтного перiоду (роздiл II активу Балансу, Звiт про рух грошових коштiв) становлять 12 тис. грн. 7. Аудит зобов’язань та забезпечень : Облiк зобов’язань та забезпечень ведеться у товариствi згiдно вимог МСФЗ. У фiнансовiй звiтностi товариства наявнi iншi довгостроковi (2062 тис. грн.) та поточнi зобов’язання (10330 тис. грн.). Останнi представленi наступними статтями: 1) короткостроковi кредити банкiв – 2080 тис. грн.; 2) поточна кредиторська заборгованiсть – 6653 тис. грн.: - за товари, роботи, послуги - 6537 тис. грн.; - за розрахунками з бюджетом - 88 тис. грн.; - за розрахунками зi страхування – 9 тис. грн.; - за розрахунками з оплати працi - 19 тис. грн.; 3) поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами – 335 тис. грн.; 4) поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками – 8 тис. грн.; 5) iншi поточнi зобов’язання – 1254 тис. грн. В балансi товариства вiдображене цiльове фiнансування (1141 тис. грн.). Зобов’язання в Балансi вiдповiдають даним регiстрiв синтетичного та аналiтичного облiку. 8. Пiдтвердження правильностi та адекватностi визначення власного капiталу: Облiк щодо розмiру, структури i змiн власного капiталу ведеться згiдно з МСФЗ. Статутний капiтал, згiдно статуту товариства складає 3360500 грн. i подiлений на 13442000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. На звiтну дату статутний капiтал сплачений повнiстю. У складi власного капiталу товариства також значаться: ? додатковий капiтал – 4068 тис. грн.; ? резервний капiтал – 25 тис. грн.; ? непокритий збиток – 2256 тис. грн. Аналiтичнi данi щодо формування, використання та вiдображення в облiку елементiв власного капiталу вiдповiдають даним звiтностi. Iпотечних облiгацiй товариство не випускало. Емiтент у звiтному перiодi не здiйснював випуск боргових iпотечних цiнних паперiв та цiнних паперiв, якi вимагають забезпечення. Вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду становить 5198 тис. грн., що перевищує суму статутного капiталу на 1837 тис. грн. i вiдповiдає вимогам Цивiльного Кодексу України (ч. 3 ст. 155). Аудитори зазначають, що розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, складенiй за МСФЗ станом на 31.12.2013 року, достовiрно. 9. Аудит фiнансових результатiв: Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку товариства здiйснюється на пiдставi таких первинних документiв: актiв виконаних робiт (послуг) та iнших первинних документiв, передбачених статтею 9 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть» № 996. За 2013 рiк товариство отримало чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в сумi 13942 тис. грн. Дохiд визначено згiдно МСБО 18 «Дохiд» i вiдповiдає даним бухгалтерського облiку. Крiм цього, за звiтний перiод пiдприємство отримало 16 тис. грн. iнших доходiв. Чистий збиток за звiтний перiод склав 761 тис. грн. Аудитори вважають, що Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 12 мiсяцiв 2013 року в усiх суттєвих аспектах повно i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв та витрат товариства, а також розкриття iнформацiї про них. 10. Дiї, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв: Протягом звiтного перiоду вiдбулись змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй (12 березня 2013 року). Виконання значних правочинiв: Товариство не здiйснювало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства». Аудиторами в процесi перевiрки не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до НКЦПФР.
11. Аналiз показникiв фiнансового стану акцiонерного товариства: 11.1. Експрес-аналiз балансу У результатi експрес-аналiзу структури балансу товариства на 31.12.2013 р. слiд зауважити, що iстотних структурних зрушень нi в активах, нi в пасивах товариства не вiдбулося. Додатково необхiдно взяти до уваги таке: - необоротнi активи переважають у загальних активах товариства (на рiвнi 64,13% вiд валюти балансу); - грошовi кошти становлять незначний вiдсоток (0,18%) оборотних активiв; - зменшилася частка дебiторської заборгованостi (з 53,72% до 52,78%) в структурi оборотних активiв; - у структурi пасивiв переважають зобов’язання (72,25%); - за 12 мiсяцiв 2013 року майно товариства (валюта балансу) зменшилося на 11783 тис. грн. (або на 38,62%) i станом на 31.12.2013 року склало 18731 тис. грн. Слiд звернути увагу на те, що у звiтному перiодi ПАТ «ТЕРНОПIЛЬГОЛОВПОСТАЧ» спрацювало збитково (чистий збиток склав 761 тис. грн.), що свiдчить про недостатньо ефективне використання активiв та власного капiталу товариства. 11.2 Аналiз платоспроможностi товариства № п/п Показники Розрахунок показникiв Оптимальне значення Фактичне значення на 31.12.2013 на 31.12.2012 1 Коефiцiєнт покриття (загальної лiквiдностi) Оборотнi активи (р.1195) / Поточнi зобов’язання (р. 1695-р.1660) > 1 0,65 0,67 2 Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi Оборотнi активи (р.1195) – Запаси (р.1100) / Поточнi зобов’язання (р. 1695-р.1660) 0,6-0,8 0,53 0,55 3 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Грошовi кошти та їх еквiваленти (р.1165) / Поточнi зобов’язання (р. 1695-р.1660) 0,2-0,35 (> 0) 0,00 0,00 Аналiзуючи показники лiквiдностi товариства за даними таблицi можна побачити, що станом на 31.12.2013 року товариство спроможне погасити: - за рахунок усiх оборотних активiв – 65% поточних зобов’язань. Коефiцiєнт покриття показує платiжнi можливостi пiдприємства. Значення коефiцiєнта покриття не досягає оптимального значення; - за рахунок грошових коштiв i коштiв у розрахунках – 53% усiх поточних зобов’язань. Значення коефiцiєнта швидкої лiквiдностi не досягає меж оптимального iнтервалу. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина короткострокових позикових зобов’язань може бути при необхiдностi погашена негайно. Так, на ПАТ «ТЕРНОПIЛЬГОЛОВПОСТАЧ» величина даного коефiцiєнта свiдчить про те, що за рахунок власних активiв товариство не зможе термiново покрити свою поточну заборгованiсть. 11.3. Аналiз показникiв фiнансової стiйкостi товариства № п/п Показники Розрахунок показникiв Оптимальне значення Фактичне значення на 31.12.2013 на 31.12.2012 1 Коефiцiєнт автономiї (фiнансової незалежностi) Власний капiтал (р.1495) / Пiдсумок балансу (р.1900) > 0,5 0,28 0,20 2 Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi Власний капiтал (р.1495) / Загальна сума зобов’язань та забезпечень (р. 1595 + р.1695) > 1,0 0,38 0,24 3 Коефiцiєнт маневреностi робочого капiталу Власнi оборотнi кошти (р.1195 – р.1695) / Власний капiтал (р.1495) > 0,5 -0,69 -0,57 4 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) (Короткострокова зобов`язання (р.1695) + Довгостроковi зобов`язання (р.1500-1515) / Власний капiтал (р.1495) 0,5-1,0 2,60 4,12 5 Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (Довгостроковi та короткостроковi зобов’язання та забезпечення (р.1595+1695) / Власний капiтал (р.1495) < 1,0 2,60 4,12 6 Коефiцiєнт ефективностi використання активiв Чистий прибуток (ф.№2 р.2350) / Пiдсумок балансу (р.1900) Рiст - - 7 Коефiцiєнт ефективностi використання власних коштiв (капiталу) Чистий прибуток (ф.№2 р.2350) / Власний капiтал (р.1495) Рiст - - Проведенi розрахунки основних показникiв фiнансової стiйкостi ПАТ «ТЕРНОПIЛЬГОЛОВПОСТАЧ» дали наступнi результати: 1. Коефiцiєнт автономiї станом на 31.12.2013 року має значення менше нормативного i свiдчить про те, що в кожних 100 гривнях вкладених активiв товариства 28 грн. – власнi кошти (власний капiтал). Значення коефiцiєнта автономiї свiдчить про фiнансову залежнiсть товариства, ризик фiнансових ускладнень в майбутнi перiоди. 2. Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi: станом на 31.12.2013 року на кожну гривню залучених коштiв припадає 38 грн. власних коштiв. Цей показник нижчий за оптимальне значення, та свiдчить про те, що пiдприємство залежне вiд зовнiшнiх фiнансових джерел. 3. Коефiцiєнт маневреностi показує, яка частина власних коштiв пiдприємства знаходиться в мобiльнiй формi та дозволяє вiдносно вiльно маневрувати цими коштами. Вiд’ємне значення коефiцiєнта маневреностi пояснюється переважанням суми поточних зобов’язань над поточними активами. 4. Коефiцiєнт структури капiталу є найбiльш загальною оцiнкою фiнансової стiйкостi товариства. Значення цього показника 2,38 означає, що на кожну 1 грн. власних коштiв припадає 2,60 грн. позичених. Зростання цього показника в динамiцi свiдчить про посилення залежностi товариства вiд зовнiшнiх iнвесторiв i кредиторiв. 5. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом визначає достатнiсть власного капiталу товариства для покриття своїх зобов’язань. Зниження значення показника до 2,60 свiдчить про пiдвищення фiнансової стiйкостi, хоча не знаходиться в межах оптимального iнтервалу. 6. Вiдсутнiсть коефiцiєнтiв ефективностi використання активiв та власних коштiв свiдчить про збиткову дiяльнiсть товариства. Враховуючи вищенаведене слiд вважати, що товариство станом на 31.12.2013 р. має задовiльний фiнансовий стан, фiнансово незалежне, є можливостi та виробничий потенцiал для розвитку дiяльностi та пiдвищення ефективностi виробництва. Незалежна думка Аудиторською перевiркою встановлено, що ПАТ «ТЕРНОПIЛЬГОЛОВПОСТАЧ» функцiонує на законних засадах i у своїй дiяльностi керується чинним законодавством та Статутом товариства. МСА вимагають вiд нас оцiнити чи є обґрунтованими оцiнки, застосованi товариством. У зв’язку з цим, що товариство переоцiнку необоротних та оборотних активiв та зобов’язань, можливiсть якої передбачена МСФЗ, не здiйснювало, ми не можемо вважати, що такi необоротнi та оборотнi активи та зобов’язання повною мiрою вiдповiдають їхнiй справедливiй вартостi станом на 31.12.2013р. У той же час допускаємо, що зазначенi викривлення можуть бути несуттєвими. У зв’язку з тим, що ми не мали змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю активiв та заборгованостi, яка здiйснювалась до початку проведення аудиту, здiйсненi i виконанi нами альтернативнi процедури дають обмежену впевненiсть щодо даних показникiв у фiнансовiй звiтностi. Зазначена причина призвела до висловлення умовно-позитивної думки, однак, має обмежений вплив на фiнансовi звiти i не перекручує загальний фiнансовий стан. На нашу думку, за виключенням впливу на фiнансову звiтнiсть питань, описаних у вищезазначених абзацах, фiнансова звiтнiсть достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, вiдображає фiнансовий стан ПАТ «ТЕРНОПIЛЬГОЛОВПОСТАЧ» станом на 31 грудня 2013 року, а також результати його дiяльностi i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Директор Аудиторської фiрми «Консул» сертифiкат аудитора А № 000205 Р.О. Мельник М. П. Аудитор сертифiкат аудитора А № 006044 А.Р. Мельник Дата аудиторського звiту «16» квiтня 2014 року м. Тернопiль, вул. Медова, 12-А тел. 43 00 23