Приватне акціонерне товариство "Тернопільголовпостач"

Код за ЄДРПОУ: 01882806
Телефон: (0352)23-54-57
e-mail: ternopiler@tgp.pat.ua
Юридична адреса: 46000, м. Тернопіль, Промислова, 20
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 7015 6659 0 0 7015 6659
будівлі та споруди 6931 6594 0 0 6931 6534
машини та обладнання 24 18 0 0 24 18
транспортні засоби 39 26 0 0 39 26
інші 21 21 0 0 21 21
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 7015 6659 0 0 7015 6659
Опис До складу основних засобiв входять: будинки, споруди та передавальнi пристрої, машини та обладнання, транспортнi засоби, iншi основнi засоби. Первiсна вартiсть основних засобiв на почток року складає 12822 тис.грн в т.ч. будинки та споруди 11843тис.грн, машини та обладнання 534 тис.грн, транспортнi засоби 303 тис.грн, iнструменти та обладнання 104 тис.грн, iншi 38 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець року складає 12736 тис.грн в т.ч. будинки та споруди 11768 тис.грн, машини та обладнання 522 тис.грн, транспортнi засоби 303 тис.грн, iнструменти та обладнання 104 тис.грн, iншi 39 тис.грн. Знос основних засобiв на початок року складає 5807 тис.грн в т.ч. будинки та споруди 4912 тис.грн, машини та обладнання 510 тис.грн, транспортнi засоби 264 тис.грн, iнструменти та обладнання 100 тис.грн, iншi 21 тис.грн. Знос основних засобiв на кiнець року складає 6077 тис.грн в т.ч. будинки та споруди 5174 тис.грн, машини та обладнання 504 тис.грн, транспортнi засоби 277 тис.грн, iнструменти та обладнання 102 тис.грн, iншi 20 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв на початок року становить 42,9%, в т.ч. будiвлi i споруди – 39% , машини та обладнання - 93,8%, транспортнi засоби – 83,8%, iнструменти та обладнання 94.4% iншi основнi засоби - 50%. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець року становить 45,3%, в т.ч. будiвлi i споруди – 41,5%, машини та обладнання - 95,5%, транспортнi засоби – 87,1% iнструменти та обладнання 96.1% iншi основнi засоби – 55,2%. Змiни у вартостi основних засобiв обумовленi надходженням основних засобiв, надходженням основних засобiв, вибуттям основних засобiв. Вибуло за звiтний перiод основних засобiв первiсною вартiстю 75 тис.грн (будiвель i споруд), знос яких становить 23 тис.грн (будiвель i споруд). Нарахування амортизацiї основних засобiв проводилося згiдно вимог П(С)БО № 7 "Основнi засоби" iз застосуванням прямолiнiйного методу. За звiтний перiод нараховано амортизацiї 304 тис.грн, в т.ч. будинки та споруди 285 тис.грн, машини та обладнання 4 тис.грн, транспортнi засоби 13 тис.грн, iнструменти та обладнання 2 тис.грн. Основнi засоби частково перебувають в банкiвськiй заставi. Мiсцезнаходження основних засобiв:46019, м.Тернопiль, вул.Промислова, 20.Основнi засоби задiянi на 80 %. Планiв з приводу капiтального будiвництва найближчим часом пiдприємство не має. Утримання активiв пiдприємства не призводить до жодних негативних екологiчних наслiдкiв. Спосiб утримання - власнi кошти. Розширення або удосконалення основних засобiв товариство проводить по мiрi наявностi вiльних коштiв та залежить вiд суми отриманого чистого прибутку та потреб товариства. Екологiчнi питання не впливають на використання активiв.Утримання активiв пiдприємства не призводить до жодних негативних екологiчних наслiдкiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 5198 5959
Статутний капітал (тис.грн.) 3361 3361
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 3361 3361
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360 та 370.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 2598 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 2598 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.