Приватне акціонерне товариство "Тернопільголовпостач"

Код за ЄДРПОУ: 01882806
Телефон: (0352)23-54-57
e-mail: ternopiler@tgp.pat.ua
Юридична адреса: 46000, м. Тернопіль, Промислова, 20
 
Дата розміщення: 03.05.2017

Особлива інформація на 03.05.2017

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Скiбiцький Олександр Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

03.05.2017

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльголовпостач"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 46019, м. Тернопiль, Промислова, 20
4. Код за ЄДРПОУ 01882806
5. Міжміський код та телефон, факс (0352) 25-45-40, (0352) 23-54-57
6. Електронна поштова адреса ternopiler@tgp.pat.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

03.05.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

83(2588), Бюлетнi "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

03.05.2017

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://tgp.pat.ua/emitents/reports/special

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

03.05.2017

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}