Приватне акціонерне товариство "Тернопільголовпостач"

Код за ЄДРПОУ: 01882806
Телефон: (0352)23-54-57
e-mail: ternopiler@tgp.pat.ua
Юридична адреса: 46000, м. Тернопіль, Промислова, 20
 

Особлива інформація на 19.12.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненочлен ПравлiнняНебесний Вiталiй ВолодимировичМС , 018413, 27.11.1995, Тернопiльським МУ УМВС України у Тернопiльськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товориства (протокол засiдання Наглядової Ради Товориства №3 вiд 17.12.2014р.) звiльнено з посади члена правлiння Небесного Вiталiя Володимировича згiдно поданої заяви (паспорт МС 018413, виданий Тернопiльським МУ УМВС України у Тернопiльськiй обл. вiд 27.11.1995р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi не має. Перебував на посадi члена правлiння протягом 6 рокiв.
д/нОбраночлен ПравлiнняМасна Марiя ТадеївнаМС, 127755, 06.12.1996, МУ УМВС України у Тернопiльськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товориства (протокол засiдання Наглядової Ради Товориства №3 вiд 17.12.2014р.) Обрано на посаду члена правлiння Масну Марiю Тадеївну (паспорт МС 127755, виданий Тернопiльським МУ УМВС України у Тернопiльськiй обл. вiд 06.12.1996р.) термiном на 3 рокiв. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi не має. Протягом останнiх 5 рокiв обiймає посаду головного бухгалтера ПАТ "Тернопiльголовпостач".

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.