Приватне акціонерне товариство "Тернопільголовпостач"

Код за ЄДРПОУ: 01882806
Телефон: (0352)23-54-57
e-mail: ternopiler@tgp.pat.ua
Юридична адреса: 46000, м. Тернопіль, Промислова, 20
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Особлива інформація на 29.04.2014

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Скiбiцький Олександр Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

28.04.2014

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльголовпостач"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 46019, м. Тернопiль, Промислова, 20
4. Код за ЄДРПОУ 01882806
5. Міжміський код та телефон, факс 0352235457, 0352235457
6. Електронна поштова адреса ternopiler@ukrpost.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

28.04.2014

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

81(1834), Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

29.04.2014

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://tgp.pat.ua/emitents/reports/special/2961

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

29.04.2014

(дата)